Narodowy Bank Polski - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Narodowy Bank Polski - omówienie - strona 1  Narodowy Bank Polski - omówienie - strona 2  Narodowy Bank Polski - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

9. Rola Narodowego Banku Polskiego oraz rynku kapitałowego w funkcjonowaniu sektora finansów publicznych.
[O NBP poniżej]
Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, który tworzą transakcje zawierane długoterminowymi instrumentami finansowymi. Na rynek kapitałowy składają się:  rynek papierów wartościowych, rynek hipoteczny, rynek długoterminowych pożyczek bankowych. Podstawową formą rynku kapitałowego jest rynek papierów wartościowych.. Lokowanie pieniędzy w papier wartościowy ma na celu uzyskanie korzyści kapitałowych. Jest jednak inwestycją nietypową zawiera bowiem elementy ryzyka. Polega ono na wyborze akcji spółki, które w przekonaniu inwestora będą zwyżkować, przynosząc mu przy sprzedaży spodziewane przychody. Istnieje prawdopodobieństwo że inwestor zmuszony do likwidacji inwestycji przed planowanym terminem odsprzeda akcje nie tylko poniżej szacowanej ceny, ale także poniżej ceny, po której je zakupił.
1. Pozycja NBP i jego funkcje.
NBP - polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do zadań NBP należy: organizowanie rozliczeń pieniężnych, prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi, prowadzenie działalności dewizowej, prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa, regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie, kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego, opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Działalność Narodowego Banku Polskiego.
Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.
Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Zgodnie z opracowaną przez Radę Polityki Pieniężnej Strategią Polityki Pieniężnej po 2003 roku, celem NBP jest ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy.
Do głównych obszarów działalności NBP należą:
prowadzenie polityki pieniężnej,
działalność emisyjna,
rozwój systemu płatniczego,
zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski,
obsługa Skarbu Państwa,
działalność edukacyjna i informacyjna.
Narodowy Bank Polski odpowiada za stabilność narodowego pieniądza

(…)

… na zewnątrz.
reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych oraz, o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej, w międzynarodowych instytucjach finansowych, Prezes NBP przy wydawaniu zarządzeń podlegających ogłoszeniu oraz decyzji administracyjnych ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym.
Prezes Narodowego Banku Polskiego:  Marek Belka 
II.W skład Rady Polityki…
… zasady rachunkowości NBP, przedłożone przez Prezesa NBP.
III. Zarząd Narodowego Banku Polskiego kieruje jego działalnością. Podstawowym zadaniem zarządu NBP jest realizacja uchwał Rady Polityki Pieniężnej, uchwalanie i realizowanie planu działalności NBP oraz wykonywanie zatwierdzonego przez Radę planu finansowego, a także realizacja zadań z zakresu polityki kursowej i systemu płatniczego. Do zakresu działania Zarządu NBP należą w szczególności:
podejmowanie uchwał w sprawie udzielania bankom upoważnień do wykonywania czynności obrotu dewizowego,
realizowanie zadań z zakresu polityki kursowej,
okresowa ocena obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych oraz obrotu dewizowego,
nadzorowanie operacji otwartego rynku,
ocena funkcjonowania systemu bankowego,
uchwalanie planu działalności i planu finansowego…
… opartą na stabilności kursu walutowego (z dużym powodzeniem stosował ją np. przez lata Narodowy Bank Austrii, a obecnie kraje bałtyckie); • strategię celu inflacyjnego, czyli taką, w której głównym narzędziem zwalczania inflacji jest dostosowanie instrumentów polityki pieniężnej do kształtowania się inflacji (stosuje ją obecnie NBP) • strategię kontroli ilości pieniędzy na rynku (agregatów pieniężnych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz