Prawo gospodarcze UE

note /search

Euro - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał: Narodowy Bank Polski 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21 Telefon: (22) 653 23 35, ...

Prawo gospodarcze UE. TUE i TFUE - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1197

RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 30 kwietnia 2008 r. (OR. fr) 6655/1/08 REV 1 AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej INFORMACJA DLA CZYTELNIKA Niniejsza publikacja zawiera wersje skonso...

Prawo gospodarcze UE - Artykuły

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 112
Wyświetleń: 812

TFUE- Materiał na zaliczenie z wykładów Artykuł 3 1. Unia ma wyłączne kompetencje w następujących dziedzinach: a) unia celna; b) ustanawianie reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego; c) polityka pieniężna w odniesieniu do Państw Członkowskich, których walutą jest euro...

Narodowy Bank Polski - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1029

9. Rola Narodowego Banku Polskiego oraz rynku kapitałowego w funkcjonowaniu sektora finansów publicznych. [O NBP poniżej] Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, który tworzą transakcje zawierane długoterminowymi instrumentami finansowymi. Na rynek kapitałowy składają się:  rynek papier...

Traktat o UE - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826

9.5.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ C 115/13 9.5.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/15 PREAMBUŁA JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZY...

Prawo gospodarcze UE - Test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1519

TEST A Łukasz 1. W jaki sposób kraj członkowski dostosowuje się do wspólnej polityki handlowej UE Poprzez utworzenie między państwami członkowskimi Unii celnej, zniesienie ograniczeń w handlu międzynarodowym, obniżenie barier celnych 2. Podmioty korzystające z prawa skargi do Komisji Europejskiej...

Prawo gospodarcze UE - Test 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2170

TEST B Łukasz 1. Prawo międzynarodowe publiczne a prawo UE prawo UE to I filar, prawo międzynarodowe publiczne to II i III filar 2. O oczywistej sprzeczności prawa UE z prawem krajowym państwa członkowskiego przesądza fakt pierwszeństwa prawa UE, TS 3. Proces dostosowywania, uzgadniania i ujedn...

Prawo gospodarcze UE - Pytania.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1134

Dlaczego w UE nie ma konstytucji? Pomimo wysiłków Konwentu UE, który w 2002r. przedłożył projekt Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy, który został podpisany w Rzymie w 2004r. nie został on ratyfikowany przez wszystkie kraje - negatywne wyniki referendów we Francji i Holandii. UE w stos...