Prawo gospodarcze UE - Pytania.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Prawo gospodarcze UE - Pytania. - strona 1  Prawo gospodarcze UE - Pytania. - strona 2  Prawo gospodarcze UE - Pytania. - strona 3

Fragment notatki:

Dlaczego w UE nie ma konstytucji?
Pomimo wysiłków Konwentu UE, który w 2002r. przedłożył projekt Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy, który został podpisany w Rzymie w 2004r. nie został on ratyfikowany przez wszystkie kraje - negatywne wyniki referendów we Francji i Holandii.
UE w stosunkach z Rosją reprezentują… / Kto reprezentuje UE w stosunkach zewnętrznych?
KE (Przewodniczący, ew. komisarze), Prezydencja UE, Wysoki Przedstawiciel ds. WPZiB.
Zadania Konwentu Europejskiego / Konwent Europejski
Zadania: precyzyjne rozdzielenie zakresu władzy między UE, a państwami członkowskimi, w zgodzie z zasadą subsydiarności; status KPP; uproszczenie traktatów; kwestia roli parlamentów narodowych w UE.
Złożony z przedstawicieli rządów krajów czł., brał udział w przygotowaniu konstytucji dla Europy
Obywatelstwo narodowe, a obywatelstwo Unii
Każda osoba posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego staje się obywatelem UE, obywatelstwo UE jest uzupełnieniem obywatelstwa narodowego.
Uprawnienia kontrolne KE
„Strażniczka traktatów”. Sprawuje nadzór i kontrolę nad stosowaniem prawa wspólnotowego przez państwa członkowskie; monitoruje implementacje dyrektyw; ma prawo skargi do ETS.
W jakich sytuacjach może dojść do zawieszenia państwa w prawach członka UE?
Za uporczywe i poważne naruszanie zasad wymienionych w art.6 TUE Podstawy prawne możliwości zawieszenia państwa w prawach członka
Nie przestrzeganie przepisów prawa - artykuł 7 TUE w związku z zasadami z art. 6 TUE
Inicjatywa ETS w zakresie zawieszenia państwa w prawach członka
Brak - inicjatywę ma 1/3 państw członkowskich, PE lub KE.
W jakiej sytuacji NIE może dojść do zawieszenia państwa w prawach członka?
Kiedy znikną przesłanki, które miałyby doprowadzić do takiego zawieszenia na mocy art. 7. TUE.
Jakich sankcji nie może nałożyć TS np. w związku z naruszeniem prawa? / Jakie sankcje może nałożyć?
Nie może usunąć państwa. / ryczałt, kara finansowa(?)
Jakie sankcje może nałożyć na państwo KE?
Jak wygląda rozdział władzy wykonawczej i ustawodawczej w UE?
Władzę legislacyjną ma RUE, która działa samodzielnie lub z Parlamentem w procedurze konsultacji, współdecydowania, zgody lub współdziałania. Projekty aktów przygotowuje Komisja - organ wykonawczy.
Supranarodowość to:
Konstytucyjno-prawne przenikanie, przechodzenie publicznej władzy z terytorium państwowego do Unii Europejskiej; ponadnarodowość.
Charakter prawny orzeczenia wstępnego
ETS wydaje orzeczenia w trybie prejudycjalnym na podstawie upoważnienia traktatowego - art. 234 TWE.

(…)

… Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności a prawo UE / System przestrzegania EKPCziO
Art. 6 TUE, stanowi, iż Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności jest filarem na którym opiera się europejska zasada ochrony praw podstawowych jednostki. EKPCziPW stanowi najważniejszy dokument w zakresie ochrony praw człowieka. Konwencja to umowa międzynarodowa z dziedziny ochrony praw człowieka…
…, w tym projektów regulacji EBC oraz projektów regulacji krajowych, które dotyczą kompetencji ESBC. Zarządzają własnymi rezerwami zagranicznymi.
UE a prawo RE
Najważniejszy akt podpisany przez Radę Europy to Europejska Konwencja Praw Człowieka. Chociaż w artykule 6. TUE zapisano poszanowanie zasad wypływających z konwencji jako zasad ogólnych prawa wspólnotowego, to jednak ETS orzekł, że WE nie mogą być stroną…
… pomiędzy PCz; zapewnianie w niezbędnym zakresie zgodności norm stosowanych w PCz.
Co utrudnia realizację zasady subsydiarności?
Podział kompetencji między Wspólnotami Europejskimi a państwami członkowskimi.
EWEA to: Europejska Wspólnota Energii Atomowej. Organizacja międzynarodowa powołana do życia na podstawie Traktatów Rzymskich w 1957 roku. Jej celem jest pokojowe wykorzystanie energii atomowej poprzez…
…, z celami i zasadami UE, nie dotyczy dziedzin z wyłącznych kompetencji WE, nie narusza rynku wewnętrznego, szanuje acquis communautaire, Skutki prawne zastosowania wzmocnionej współpracy
Art. 11 TWE - procedura wzmocnionej współpracy.
Akty prawne podejmowane w ramach ściślejszej współpracy nie będą stanowiły części acquis unijnego (co oznacza m.in. wyłączenie w stosunku do nich kompetencji TS…
…, historycznej, archeologicznej lub ochroną własności komercyjnej i przemysłowej.
Warunki bezpośredniej stosowalności dyrektyw
Bezwarunkowość, precyzyjność, coś jeszcze chyba… :)
Regulacje traktatowe dotyczące konkurencyjności.
Zakaz porozumień ograniczających konkurencję; prawo konkurencji ma pierwszeństwo przed narodowym; zakaz nadużywania pozycji dominującej; zakaz dumpingu.
Prawo międzynarodowe publiczne…
… jest:
Decyzje, dyrektywy; na podstawie traktatów lub z upoważnień RUE (na zasadzie delegowania kompetencji.
Dwie grupy reguł traktatowych dot. konkurencji
Wg kryteriów podmiotowych są to: reguły skierowane do przedsiębiorstw i reguły skierowane do państw członkowskich.
Podaj nazwę międzynarodowego aktu prawnego, który ustanowił szczególne stosunki Polski z WE Układ Europejski, ustanawiający Stowarzyszenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz