Prawo gospodarcze UE - Artykuły

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze  UE -  Artykuły - strona 1 Prawo gospodarcze  UE -  Artykuły - strona 2 Prawo gospodarcze  UE -  Artykuły - strona 3

Fragment notatki:

TFUE- Materiał na zaliczenie z wykładów
Artykuł 3
1. Unia ma wyłączne kompetencje w następujących dziedzinach:
a) unia celna;
b) ustanawianie reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego;
c) polityka pieniężna w odniesieniu do Państw Członkowskich, których walutą jest euro;
d) zachowanie morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa;
e) wspólna polityka handlowa.
2. Unia ma także wyłączną kompetencję do zawierania umów międzynarodowych, jeżeli ich
zawarcie zostało przewidziane w akcie prawodawczym Unii lub jest niezbędne do umożliwienia Unii wykonywania jej wewnętrznych kompetencji lub w zakresie, w jakim ich zawarcie może wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich zakres.
Artykuł 4
1. Unia dzieli kompetencje z Państwami Członkowskimi, jeżeli Traktaty przyznają jej kompetencje, które nie dotyczą dziedzin określonych w artykułach 3 i 6.
2. Kompetencje dzielone między Unią a Państwami Członkowskimi stosują się do następujących głównych dziedzin:
a) rynek wewnętrzny;
b) polityka społeczna w odniesieniu do aspektów określonych w niniejszym Traktacie;
c) spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna;
d) rolnictwo i rybołówstwo, z wyłączeniem zachowania morskich zasobów biologicznych;
e) środowisko naturalne;
f) ochrona konsumentów;
g) transport;
h) sieci transeuropejskie;
i) energia;
j) przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;
POLITYKA I DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE UNII
RYNEK WEWNĘTRZNY
Artykuł 26
(dawny artykuł 14 TWE)
2. Rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapewniony
swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału, zgodnie z postanowieniami Traktatów.
SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW
Artykuł 28
(dawny artykuł 23 TWE)
1. Unia obejmuje unię celną, która rozciąga się na całą wymianę towarową i obejmuje zakaz ceł przywozowych i wywozowych między Państwami Członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym, jak również przyjęcie wspólnej taryfy celnej w stosunkach z państwami trzecimi.
UNIA CELNA
Artykuł 30
(dawny artykuł 25 TWE)
Cła przywozowe i wywozowe lub opłaty o skutku równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi. Zakaz ten stosuje się również do ceł o charakterze fiskalnym.


(…)

…, transgraniczne i górskie
EUROPEJSKI BANK CENTRALNY
Artykuł 282
1. Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne stanowią Europejski System Banków
Centralnych (ESBC). Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne Państw Członkowskich, których walutą jest euro, tworzące Eurosystem, prowadzą politykę pieniężną Unii.
Artykuł 287
(dawny artykuł 248 TWE)
1. Trybunał Obrachunkowy kontroluje rachunki…
…, które jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Poświadczenie to może zostać uzupełnione przez szczegółowe oceny każdego z głównych obszarów działalności Unii.
Artykuł 309
(dawny artykuł 267 TWE)
Zadaniem Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest przyczynianie się, poprzez odwołanie się do rynku kapitałowego i zasobów własnych, do zrównoważonego i stałego rozwoju rynku wewnętrznego w interesie Unii…
… w stosownej wysokości.
POLITYKA PIENIĘŻNA
Artykuł 127
(dawny artykuł 105 TWE)
1. Głównym celem Europejskiego Systemu Banków Centralnych, zwanego dalej „ESBC”, jest utrzymanie stabilności cen. Bez uszczerbku dla celu stabilności cen, ESBC wspiera ogólne polityki gospodarcze w Unii, mając na względzie przyczynianie się do osiągnięcia celów Unii ustanowionych w artykule 3 Traktatu o Unii Europejskiej. ESBC…
…, zwłaszcza siły roboczej; C 115/62 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.5.2008
b) zapewnienie w ten sposób odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza przez podniesienie indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie;
c) stabilizacja rynków;
d) zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw;
e) zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów.
2. Przy ustalaniu wspólnej polityki rolnej…
… z artykułem 314. Budżet powinien być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków.
ZASOBY WŁASNE UNII
Artykuł 311
(dawny artykuł 269 TWE)
Unia pozyskuje środki niezbędne do osiągnięcia swoich celów i należytego prowadzenia swoich polityk. 9.5.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/181
Bez uszczerbku dla innych dochodów budżet jest finansowany całkowicie z zasobów własnych. Rada, stanowiąc…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz