Traktat o UE - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Traktat o UE - omówienie - strona 1 Traktat o UE - omówienie - strona 2 Traktat o UE - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

9.5.2008
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
WERSJA SKONSOLIDOWANA
TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ
C 115/13
9.5.2008
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
C 115/15
PREAMBUŁA
JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI
FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT IRLANDII, PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL
HISZPANII, PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA
WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻĘ LUKSEMBURGA, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW, PREZYDENT
REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ
BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ (1),
ZDECYDOWANI przejść do nowego etapu procesu integracji europejskiej, zapoczątkowanego
ustanowieniem Wspólnot Europejskich,
INSPIROWANI kulturowym, religijnym i humanistycznym dziedzictwem Europy, z którego wynikają
powszechne wartości, stanowiące nienaruszalne i niezbywalne prawa człowieka, jak również wolność,
demokracja, równość oraz państwo prawne,
PRZYWOŁUJĄC historyczne znaczenie przezwyciężenia podziału kontynentu europejskiego oraz
potrzebę ustanowienia trwałych podstaw budowy przyszłej Europy,
POTWIERDZAJĄC swe przywiązanie do zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka
i podstawowych wolności oraz państwa prawnego,
POTWIERDZAJĄC swe przywiązanie do podstawowych praw socjalnych określonych w Europejskiej
Karcie Społecznej, podpisanej w Turynie dnia 18 października 1961 roku, oraz we Wspólnotowej
Karcie Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników z 1989 roku,
PRAGNĄC pogłębić solidarność między swymi narodami w poszanowaniu ich historii, kultury i tradycji,
PRAGNĄC umocnić demokratyczny charakter i skuteczność działania instytucji, tak aby były one
w stanie lepiej spełniać, w jednolitych ramach instytucjonalnych, powierzone im zadania,
ZDECYDOWANI umocnić swe gospodarki, a także doprowadzić do ich konwergencji oraz do
ustanowienia unii gospodarczej i walutowej, w tym – zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu
i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – jednej i stabilnej waluty,
WYRAŻAJĄC MOCNĄ WOLĘ popierania postępu gospodarczego i społecznego swych narodów poprzez
urzeczywistnienie rynku wewnętrznego oraz umacnianie spójności i ochrony środowiska naturalnego,
przy uwzględnieniu zasady stałego rozwoju, oraz prowadzenia polityk, które zapewnią, że integracji
gospodarczej towarzyszyć będzie równoczesny postęp w innych dziedzinach,
(1) W międzyczasie Republika Bułgarii, Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska,
Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Republika Austrii, Rzeczpospolita Polska, Rumunia,
Republika Słowenii, Republika Słowacka, Republika Finlandii i Królestwo Szwecji stały się członkami Unii Europejskiej.
C 115/16
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
9.5.2008
ZDECYDOWANI ustanowić wspólne obywatelstwo dla obywateli swych krajów,
ZDECYDOWANI realizować wspólną politykę zagraniczną i

(…)

… uwzględnione. Specjalni przedstawiciele mogą uczestniczyć
w informowaniu Parlamentu Europejskiego.
Parlament Europejski może kierować do Rady i do wysokiego przedstawiciela pytania lub formułować
pod ich adresem zalecenia. Dwa razy w roku przeprowadza on debatę o postępach w realizacji
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.
Artykuł 37
(dawny artykuł…
… POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY
Artykuł 42
(dawny artykuł 17 TUE)
1.
Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony stanowi integralną część wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa. Zapewnia Unii zdolność operacyjną opartą na środkach cywilnych
i wojskowych. Unia może z nich korzystać w przeprowadzanych poza Unią misjach utrzymania
pokoju, zapobiegania konfliktom i wzmacniania międzynarodowego…
… swojej właściwości
reprezentację Unii na zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa, bez uszczerbku dla uprawnień wysokiego przedstawiciela Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
Przewodniczący Rady Europejskiej nie może sprawować krajowej funkcji publicznej.
C 115/24
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
9.5.2008
Artykuł 16
1.
Rada pełni, wspólnie…
… i zarządzające,
zgodnie z warunkami przewidzianymi w Traktatach. Z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa oraz innych przypadków przewidzianych w Traktatach, zapewnia reprezentację Unii
na zewnątrz. Podejmuje inicjatywy w zakresie rocznego i wieloletniego programowania Unii w celu
osiągnięcia porozumień międzyinstytucjonalnych.
2.
O ile Traktaty nie stanowią inaczej, akty prawodawcze Unii…
… i realizuje ją działając
z upoważnienia Rady. Dotyczy to także wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.
3.
Wysoki przedstawiciel przewodniczy Radzie do Spraw Zagranicznych.
4.
Wysoki przedstawiciel jest jednym z wiceprzewodniczących Komisji. Czuwa nad spójnością
działań zewnętrznych Unii. Odpowiada w ramach Komisji za jej obowiązki w dziedzinie stosunków
9.5.2008
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
C…
… oraz interesom Państw
Członkowskich, jak również zapewnianie spójności, skuteczności i ciągłości jej polityk oraz działań.
Instytucjami Unii są:

Parlament Europejski,

Rada Europejska,

Rada,

Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”),

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

Europejski Bank Centralny,

Trybunał Obrachunkowy.
2.
Każda instytucja działa w granicach uprawnień przyznanych jej na mocy…

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
C 115/25
Artykuł 17
1.
Komisja wspiera ogólny interes Unii i podejmuje w tym celu odpowiednie inicjatywy. Czuwa
ona nad stosowaniem Traktatów i środków przyjmowanych przez instytucje na ich podstawie.
Nadzoruje stosowanie prawa Unii pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Wykonuje budżet i zarządza programami. Pełni funkcje koordynacyjne, wykonawcze…
… 115/27
zewnętrznych i koordynację innych aspektów działań zewnętrznych Unii. W wykonywaniu tych
obowiązków w ramach Komisji, i tylko w odniesieniu do tych obowiązków, wysoki przedstawiciel
podlega procedurom regulującym funkcjonowanie Komisji w zakresie, w jakim jest to zgodne
z ustępami 2 i 3.
Artykuł 19
1.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy…
…, wysoki przedstawiciel jest wspomagany przez Europejską
Służbę Działań Zewnętrznych. Służba ta współpracuje ze służbami dyplomatycznymi Państw
Członkowskich i składa się z urzędników właściwych służb Sekretariatu Generalnego Rady i Komisji,
jak również z personelu delegowanego przez krajowe służby dyplomatyczne. Organizację i zasady
funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych określa decyzja…
swobodny przepływ osób, przy zapewnieniu bezpieczeństwa swym narodom,
poprzez ustanowienie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, zgodnie z
postanowieniami niniejszego Traktatu i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ZDECYDOWANI kontynuować proces tworzenia coraz ściślejszego związku między narodami Europy,
w którym decyzje są podejmowane jak najbliżej obywateli, zgodnie z zasadą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz