Funkcje banku centralnego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje banku centralnego - wykład - strona 1

Fragment notatki:

FUNKCJE BANKU CENTRALNEGO Funkcje banku centralnego NBP W rozwiniętej gospodarce rynkowej bank centralny odgrywa zasadniczą rolę. Pełni on trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków, centralnego banku państwa. Bank emisyjny NBP ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Narodowy Bank Polski określa wielkość ich emisji oraz moment wprowadzenia do obiegu, za którego płynność odpowiada. Ponadto, organizuje obieg pieniężny i reguluje ilość pieniądza w obiegu. Bank banków NBP pełni w stosunku do banków funkcje regulacyjne, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego. Organizuje system rozliczeń pieniężnych, prowadzi bieżące rozrachunki międzybankowe i aktywnie uczestniczy w międzybankowym rynku pieniężnym. Narodowy Bank Polski jest odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo całego systemu bankowego, pełni funkcję banku banków, ponadto, nadzoruje systemy płatności w Polsce. Centralny bank państwa NBP prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych i państwowych jednostek budżetowych oraz realizuje ich zlecenia płatnicze. Funkcje stabilizująco-kontrolne Bank centralny formułuje cele polityki pieniężnej państwa i steruje nią za pomocą dostępnych instrumentów .
Bank centralny utrzymuje i zarządza rezerwami dewizowymi kraju, a także prowadzi politykę kształtowania kursu waluty krajowej.
Bank centralny nadzoruje działalność banków komercyjnych, dbając o bezpieczeństwo systemu bankowego.
Bank centralny reguluje podaż pieniądza w obiegu (poprzez np. operacje otwartego rynku i ustalanie stóp procentowych) i oddziałuje na politykę kredytową banków komercyjnych. Narodowy Bank Polski realizuje założenia polityki pieniężnej stanowione przez Radę Polityki Pieniężnej. Podstawowym zadaniem polityki pieniężnej jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen. Cykl koniunkturalny to okresowe wahania aktywności gospodarczej. Ekonomiści dzielą ten cykl na cztery fazy: boom, załamanie, recesja i  ożywienie (ekspansja). Pomiarów aktywności gospodarczej dokonuje się za pomocą różnych mierników statystycznych albo inaczej: wskaźników ekonomicznych. Jednym z nich jest produkt krajowy brutto (PKB). Kiedy PKB uwzględnia zmiany cen, wtedy nazywamy go "realnym PNB". Stopa bezrobocia jest innym, często używanym wskaźnikiem ekonomicznym. Starając się stabilizować gospodarkę, rząd wykorzystuje instrumenty polityki fiskalnej i monetarnej. Polityka fiskalna ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz