Polityka budżetowa - Polityka pieniężna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka budżetowa - Polityka pieniężna  - strona 1

Fragment notatki:

Polityka budżetowa (fiskalna, skarbowa) zajmuje się racjonalnym kształtowaniem wielkości i struktury dochodów i wydatków budżetowych. Polityka pieniężna (monetarna) polega na oddziaływaniu na podaż pieniądza i kurs walutowy.
Jako najważniejsze cele polityki gospodarczej obejmujące polityki budżetową i pieniężną uważa się: Zrównoważony wzrost i rozwój gospodarczy, Wysoki poziom zatrudnienia, Stabilność cen, Równowagę w stosunkach gospodarczych z zagranicą, a także równowagę budżetową, racjonalny poziom długu publicznego i racjonalny (sprawiedliwy) podział dochodu' Narzędzia ogólnej polityki gospodarczej wykorzystywane w polityce budżetowej i pieniężnej: Z punktu widzenia ich charakteru (rodzaju): Ekonomiczne (parametryczne):
Polityki budżetowej: stawki podatkowe, subwencje, dotacje celowe, ulgi podatkowe;
Polityki pieniężnej: stopy procentowe banku centralnego, stopa rezerw obowiązkowych, operacje otwartego rynku; Pozaekonomiczne (nieparametryczne):
Administracyjne: zarządzenia uchwały i decyzje organów władzy, zezwolenia, zalecenia;
Prawne: akty normatywne;
Informacyjno-programistyczne: zadania planów i programów, prognozy, informacje;
Moralne: odznaczenia, wyróżnienia, apele, propagowanie postaw i działań. Z punktu widzenia sposobu oddziaływania organów władzy: Bodźcowe (nakłaniające): bez formalnego przymusu nakłaniają do zachowania zgodnego z zamierzeniem podmiotu polityki (np. Ulgi podatkowe); Imperatywne (autorytatywne, władcze): mają cechy przymusu nakazującego, ograniczającego lub polecającego określone zachowania lub działania przedmiotów polityki. Polityka budżetowa Dochody jednostek gospodarujących i osób fizycznych są źródłem przychodów skarbu państwa. Zagadnieniami ich kształtowania zajmuje się polityka budżetowa (fiskalna). Do jej funkcji należy określanie i racjonalizowanie wydatków i dochodów aparatu państwowego i sektora publicznego. Dobra polityka budżetowa odznacza się :
Racjonalnym fiskalizmem,
Umiejętnością łączenia celów fiskalnych z celami pozafiskalnymi,
Stabilnością polityki fiskalnej. Polityka budżetowa może być realizowana w trzech wariantach: Ekspansywny: zwiększenie wydatków budżetowych, zmniejszenie podatków.
Restrykcyjny: zmniejszenie wydatków budżetowych, zwiększenie podatków.
Neutralny. Narzędzia polityki budżetowej: Narzędzia podatkowe,
Zasiłki dla bezrobotnych,
Wydatki związane z tworzeniem nowych miejsc pracy i finansowaniem programów zmiany kwalifikacji zawodowych,
Wydatki promujące restrukturyzacje gospodarki w układzie branżowym i przestrzennym,


(…)

… na lata 2008-2010),
Plan Stabilności i Rozwoju,
Dokumenty UE regulujące politykę budżetową:
Europejski plan naprawy gospodarczej,
Pakt Stabilności i Wzrostu,
Strategia Lizbońska,
System podatkowy w Polsce:
Podatki bezpośrednie: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, podatek leśny
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz