Ubóstwo i pomoc społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubóstwo i pomoc społeczna - strona 1 Ubóstwo i pomoc społeczna - strona 2 Ubóstwo i pomoc społeczna - strona 3

Fragment notatki:


Ubóstwo i Pomoc społeczna Ubóstwo - sytuacja niezaspokojenia lub zaspokojenia na niskim poziomie jednej, kilku lub wszystkich ogólnych i podstawowych potrzeb człowieka.
Ubóstwo odnosi się do osób, rodzin lub grup osób, których środki (materialne, kulturalne i socjalne) są ograniczone w takim stopniu, że poziom ich życia obniża się poza akceptowane minimum w kraju zamieszkania Sposoby pojmowania ubóstwa: Absolutny : ludzie (rodziny, gospodarstwa domowe) określani są jako ubodzy, kiedy ich potrzeby nie są zaspokojone w sposób wystarczający. Względny (relatywny): opiera się na odniesieniu poziomu zaspokojenia potrzeb jednostek (osób, rodzin, gospodarstw domowych) do poziomu ich zaspokojenia przez innych członków społeczeństwa. Elementy uwzględniane przy analizie ubóstwa :
Dochody (wydatki),
Warunki mieszkaniowe,
Zasobność,
Edukacja,
Zasoby. Sposoby pomiaru ubóstwa :
Obiektywny
Subiektywny
Koszyk minimum socjalnego
Minimum egzystencji. Obiektywny - relatywne linie ubóstwa - obiektywna ocena poziomu zaspokojenia potrzeb badanych jednostek (osób, rodzin, gospodarstw domowych) dokonywana jest przez niezależnych ekspertów. Wyznaczana jako pewien procent mediany lub średnich wydatków (dochodów) gospodarstw domowych. W badaniach EUROSTATU przyjęto trzy linie: 40%, 50% lub 60% przeciętnych wydatków na jedną osobę. Subiektywne - ustalane na podstawie badań ankietowych, zawierających pytania o poziom dochodów lub wydatków, jaki - zdaniem respondentów - umożliwia zaspokojenie potrzeb uznanych przez nich za niezbędne. Koszyk minimum socjalnego (koszyk dóbr i usług) - zestaw dóbr i usług uznanych przez ekspertów za niezbędne dla zaspokojenia potrzeb jednostki (rodziny, gospodarstwa domowego). Wyrażona w pieniądzach wartość tego koszyka wyznacza poziom wydatków stanowiących linię ubóstwa. Stanowi bazę dla ustalania linii ubóstwa bezwzględnego. Minimum egzystencji - poziom konsumpcji (wydatków) ubogich gospodarstw domowych (rodzin), który umożliwia przeżycie tj. zaspokojenie potrzeb na najniższym z dopuszczalnych poziomów. Pomoc społeczna - instytucja polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom (rodzinom lub gospodarstwom domowym) przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Celem pomocy społecznej jest udzielanie świadczeń materialnych (szczególnie w formie pieniężnej), pomocy oraz pracy socjalnej sprzyjającej społecznej reintegracji podopiecznych, rozwiązaniu ich problemów życiowych trwałemu uniezależnieniu od pomocy społecznej. Prawo do świadczeń społecznych przysługuje z przyczyn:

(…)

… opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
Klęski żywiołowe lub ekologiczne,
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy.
Pomoc społeczna przewiduje świadczenia pieniężne: - zasiłek stały, - zasiłek okresowy, - zasiłek celowy, - zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie się, - pomoc dla rodzin zastępczych, - pomoc na usamodzielnienie się oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, DPS-y dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady
… Dziennego Pobytu
3. Pomoc instytucjonalna (zakładowa)
Domy Pomocy Społecznej

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz