Dr hab. Piotr Petrykowski

note /search

Podstawy wychowania - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 2961

Proszę scharakteryzować istotę rzeczywistości wychowawczej . Rzeczywistość wychowawcza może zaistnieć tylko przy zetknięciu się rzeczywistości człowieczych. W jej ramach odbywa się działalność wychowawcza, mająca miejsce od momentu wejścia w rzeczywistość społeczną (aktu urodzin) do momentu jej op...

Pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2100

Scharakteryzuj fazę manipulacji w wychowaniu jako mechanizm kanalizacyjny . Kanalizacja polega na tym, że otoczenie społeczne determinuje sposoby zaspokajania potrzeb w momencie ich pojawienia się. Jeżeli więc w danym środowisku funkcjonują określone sposoby zaspokajania potrzeb to jednostka funkc...

Pytania i odpowiedzi na egzamin - Osobowość

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2359

Proszę ustosunkować się do tezy, że nauczanie i wychowanie to dwa różne procesy . Osobowość przejawia się w dwóch podstawowych formach aktywności: - Wyrażających stosunek człowieka do świata (w postaci postaw, przekonań) - Umożliwiających sprawne działanie (służą realizacji zamierzeń). Nie istni...

Pytania i odpowiedzi - Kontrola społeczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1316

Znaczenie terytorialności dla aktywności jednostki i wychowawcze implikacje . W Polsce początku III tysiąclecia początkująca jeszcze demokracja przyniosła szereg pułapek. Przede wszystkim duże bezrobocie, spowodowane koniecznością przeprowadzenia reform gospodarczych i społecznych, a także pojawie...

Pytania i odpowiedzi na egzamin - Poczucie własnej wartości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1911

Mechanizmy regulacyjne struktury „Ja”. Na mechanizm regulacyjny struktury „ja” ma wpływ: poczucie własnej wartości - głównym źródłem jej kształtowania się są osoby znaczące. Konsekwencja tego poczucia jest wytworzenie przeświadczenia o własnej ważności i oczekiwanie na potwierdzenie tego prześwia...

Pytania i odpowiedzi na egzamin - Sytuacja wychowawcza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 847
Wyświetleń: 2373

Czym jest sytuacja wychowawcza i jej miejsce w strukturze procesu wychowania. Sytuacje wychowawcze - o określony zespół zdarzeń, pośród których należy umieścić wychowanka, by wywołać i utrwalić pewne formy jego aktywności. Sytuacje wychowawcze są warunkiem wywołania u wychowanka określonej aktywno...

Pytania i odpowiedzi na egzamin - Wychowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2569

Wychowanie jako zjawisko społeczne . Wychowanie jest zjawiskiem społecznym, ponieważ jest wytworem życia społecznego, ściślej ujmując grup społecznych dążących do przedłużenia swego trwania poprzez przygotowanie dorastających jednostek do pełnienia ról pełnoprawnych członków tychże grup. Jest zate...

Pytania i odpowiedzi na egzamin - Osobowość społeczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1596

Czy pojęcie osobowości społecznej jest równoznaczne z pojęciem osobowości społeczeństwa (grupy społecznej ). Osobowość społeczna to zawsze właściwość jednego człowieka, nigdy grupy. Osobowość społeczna jest ukształtowana przez czynnik...

Pytania i odpowiedzi na egzamin - Życie społeczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1561

Życie społeczne a dezintegracja osobowości. Życie społeczne charakteryzuje się określoną dynamiką. Przemiany w nim zachodzące mogą przyczynić się do dezintegracji osobowości. Czynniki psychospołeczne dezintegrujące osobowość to: - utrata osoby bliskiej, - gwałtowne zmiany w życiu społecznym (utr...

Pytania i odpowiedzi na egzamin - Struktura grupy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1862

Proszę opisać, także przykładami, najistotniejsze czynniki determinujące wypełnianie roli społecznej. Zbieżność zdolności z wymogami roli społecznej (może ułatwiać lub utrudniać jej wypełnianie) Wzór osobowy - określa zespół idealnych cech i zachowań jakie powinna przejawiać jednostka wypełniając...