Pytania i odpowiedzi na egzamin - Życie społeczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi na egzamin - Życie społeczne - strona 1 Pytania i odpowiedzi na egzamin - Życie społeczne - strona 2 Pytania i odpowiedzi na egzamin - Życie społeczne - strona 3

Fragment notatki:

Życie społeczne a dezintegracja osobowości.
Życie społeczne charakteryzuje się określoną dynamiką. Przemiany w nim zachodzące mogą przyczynić się do dezintegracji osobowości. Czynniki psychospołeczne dezintegrujące osobowość to:
- utrata osoby bliskiej,
- gwałtowne zmiany w życiu społecznym (utrata pracy, wzrastające bezrobocie, rewolucje społeczne),
- sytuacja w której jednostka znajduje się w grupach o odmiennych systemach wartości, o odmiennych normach, o odmiennych kulturach,
- uczestnictwo w grupach zdezorganizowanych, gdzie brakuje wyraźnie określonych ról społecznych, precyzyjnie określonych kryteriów oceny.
Na czym polega i czego jest konsekwencją ciągłość procesu wychowania?
Ciągłość procesu wychowania oznacza, iż wychowanie nie ma postaci jednego aktu. Osobowość jednostki jest zdolna do kształtowania się przez całe życie. Wychowanie ma więc postać długotrwałego procesu. Ciągłość procesu wychowania jest konsekwencją dynamiki życia społecznego. Procesy życia społecznego mają wpływ na działalność wychowawczą, są pełne napięć i konfliktów, z których część ma charakter istotny dla wychowania.
Opierając się na analizie funkcji teorii wychowania proszę scharakteryzować poziomy teorii wychowania.
Podstawy teorii wychowania - funkcja deskryptywna i diagnostyczna. Przedmiotem teorii wychowania jest wychowanie, jego istota, struktura procesu wychowania, uwarunkowania i mechanizmy wychowawcze. Zadaniem zaś opisywanie i wyjaśnianie pojęć zjawisk, problemów.
Teologia wychowania - funkcja ewaluatywna. Polega na podaniu wyżej wymienionych zjawisk ocenie z punktu widzenia wartości obowiązujących w danym kręgu społecznym. Dokonuje się tu wartościowania celów wychowania.
Metodyka wychowania (zwana technologią wychowania) - funkcja prognostyczna i projektująca. Pozwala określić z dużym prawdopodobieństwem przebieg danego zjawiska. Na podstawie tego opisu możemy sformułować projekty działań wychowawczych.
Co to jest Sieć Wartości i jakie ma znaczenie dla funkcjonowania człowieka?
Sieć wartości to system oceniania odległości między elementami idealnymi a ich realnymi odpowiednikami. Ocenia ona odległość między tym co być powinno, a tym co jest w rzeczywistości. Sieć Wartości nadaje elementom rzeczywistości wartość pozytywną lub negatywną, różnicuje je na dobre lub złe. Oceny niezgodne z systemem funkcjonującym jako Sieć Wartości są odrzucane gdyż stanowią dlań zagrożenie.
Czym jest struktura Ja i jakie ma regulacyjne znaczenie?
Struktura ja to pewna organizacja informacji powstająca w wyniku rozróżnienia między tym co dotyczy własnej osoby, a tym co dotyczy świata zewnętrznego. Posiada ona istotne znaczenie regulacyjne, gdyż wpływa. Ukształtowanie się struktury własnego „ja” ma istotne konsekwencje regulacyjne. Przyczynia się do ukształtowania:


(…)

… całość składająca się z elementów:
biogenicznych - anatomiczne i fizjologiczne właściwości organizmu.
psychogenicznych - wszelkie procesy i mechanizmy psychiczne (pamięć, uczucia, wola, emocje).
socjogenicznych - określane mianem osobowości społecznej - czyli zespół trwałych cech jednostki wpływających na jej postępowanie. Są one pochodną wpływu kultury i struktury zbiorowości.
Jakie założenia…
… te uzupełniają się, gdyż nie można rozpatrywać wychowania jedynie w aspekcie społecznym w oderwaniu od środowiska kulturowego i geograficznego.
Czy wychowanie i proces wychowania to pojęcia tożsame?
Proces wychowania oznacza uporządkowany ciąg interakcji społecznych, przebiegający w określonych warunkach, prowadzący do realizacji określonych celów wychowawczych. Wychowanie jest zaś intencjonalnym działaniem…
… zdolni do rozwiązania zadania), zaniżona (przypisywanie sobie mniejszych niż rzeczywiste możliwości), zawyżona (przypisywanie sobie większych niż rzeczywiste możliwości).
samoakceptacji - jest konsekwencją poczucia własnej wartości i samooceny. Jeżeli „ja realne” zbliża się do „ja idealnego” to kształtuje się poczucie akceptacji własnej osoby.
samokontroli - podporządkowanie impulsów strategii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz