Dr Bartłomiej Zapała - strona 5

Pojęcie prawa humanitarnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1232

POJĘCIE PRAWA HUMANITARNEGO. KLAUZULA MARTENSA PRAWO HUMANITARNE - to ogół norm określających stosunki pomiędzy jednostką - człowiekiem a obcą - narzucona mu władzą państwową - czyli to ogół aktów prawa międzynarodowego (wielostronnych umów międzynarodowych) określanych generalnie jako konwencje ha...

Prywatność jako wolność szczególna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

POJĘCIE PRYWATNOŚCI JAKO SZCZEGÓLNEJ WOLNOŚCI. ELEMENTY KONSTYTUCYJNE PRYWATNOŚCI. PRYWATNOŚĆ - jest sferą wolności i wyraża się w możliwości kształtowania życia osobistego w taki sposób, aby prawo to wolne było od ingerencji władz publicznych i osób trzecich. W nauce przyjmuje się, że wolność ta ...

Prawo do sądu na gruncie Konstytucji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1071

PRAWO DO SĄDU - POJĘCIE UNORMOWANE W POLSKIEJ KONSTYTUCJI - ART. 45, 37 UST. 2, ART. 77 UST. 2 - ORAZ W EUROPEJSKIEJ KARCIE PRAW CZŁOWIEKA - ART. 6. Prawo do sądu może być rozpatrywane w dwóch znaczeniach: JAKO NORMA, ZASADA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO - wg niej ustawodawca tak winien regulować postępowa...

Międzynarodowy Czerwony Krzyż

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEGO CZERWONEGO KRZYŻA MIĘDZYNARODOWY CZERWONY KRZYŻ - organizacja ta powstała w XIX w. z idei niesienia pomocy rannym żołnierzom założona na podstawie konwencji genewskich z 1864 r. Jej symbolem jest...

Ochrona danych osobowych - przedmiot regulacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1393

PRZEDMIOT REGULACJI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883; tekst ...

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1449

PRZESŁANKI DOPUSZCZALNOŚCI SKARGI INDYWIDUALNEJ PRZED EUROPEJSKIM TRYBUNAŁEM PRAW CZŁOWIEKA Warunki i przesłanki skargi indywidualnej: skarżącym - może być osoba fizyczna, grupa osób lub organizacja pozarządowa, która wy...

Rzecznik Praw Obywatelskich i jego rola

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

RPO i jego rola w polskim systemie ochrony wolności i praw jednostki: RPO jest samodzielnym organem konstytucyjnym. Przedmiotem jego zainteresowań jest sfera funkcjonalna władzy wykonawczej. Najwłaściwszym określeniem ustrojowego charakteru urzędu rzecznika jest uznanie go za organ ochrony prawa. Z...

OBWE - system ochrony praw człowieka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 980

SYSTEM OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA W RAMACH OBWE - ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE OBWE - Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - przekształciła się z KBWE. Organizacja ta pełni funkcję „politycznego strażnika...

Zadania organów Rady Europy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

ZADANIA ORGANÓW RADY EUROPY Wyróżnia się następujące organy Rady Europy: ZGROMADZENIE PARLAMENTARNE - składa się z 286 deputowanych, delegowanych przez parlamenty krajów członkowskich, w liczbie zależnej od liczebności kraju. Zbiera się raz do roku na sesje zwyczajną, trwającą do jednego miesiąca. ...

Prawa człowieka - zasady stosowania Konstytucji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 490

ZASADY PODSTAWOWE STOSOWANIA KONSTYTUCJI I UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH W ZAKRESIE WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA. Z przepisów Konstytucji wyprowadza się 2 podstawowe zasady mające kluczowe znaczenie dla interpretacji i ochrony wolności i praw: ZASADĘ BEZPOŚREDNIEGO STOSOWANIA KONSTYTUCJI - jej istota sprowadz...