Dr Bartłomiej Zapała

Środki ochrony wolności i praw jednostki w RP

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1841

Środki ochrony wolności i praw jednostki w RP: I-podstawowym środkiem ochrony wolności i praw w RP jest droga sądowa, bo tylko w tej procedurze możliwe jest ich dochodzenie przez jednostkę. Wynika to z ogólnej zasady art.45, a mianowicie prawa do sądu, a dodatkowe podkreślenie znajduje się w art.77...

Środki weryfikacji decyzji i postanowień

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

ŚRODKI WERYFIKACJI DECYZJI I POSTANOWIEŃ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM ODWOŁANIE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE - ART. 127 - 140 KPA Od decyzji wydanej w I instancji przysługuje odwołanie, należy je wnieść w terminie 14 dni do organu wyższego stopnia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. TRYB WN...

Źródła praw i wolności jednostki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1148

Źródła praw i wolności jedn. Jest to każdy akt normatywny zawierający przynajmniej jedną normę prawną której przedmiotem regulacji są prawa jedn. Mogą być rozumiane dwojako: znaczenie materialne- czynniki i okoliczności którym prawo zawdzięcza swoje powstanie-znaczenie formalne - formy w jakich pra...

Europejski system ochrony praw człowieka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1862

Europejski system ochrony praw człowieka System europejski jest najbardziej rozbudowanym systemem regionalnym. 5 maja 1949 roku w wyniku podpisania Traktatu Londyńskiego został utworzona Rada Europy , która jako główna instytucja w Europie promuje ochronę praw człowieka, unifikuje standardy prawne,...

Koncepcje praw jednostki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1533

Prawno - naturalna koncepcja praw jednostki Koncepcje prawno - naturalne stanowią zróżnicowaną wewnętrznie grupę. Przyczyną tego jest możliwość przyjęcia różnych uzasadnień dla poglądów prawnonaturalnych - uzasadnień o charakterze filozoficznym, religijnym, socjologicznym, historycznym czy wreszcie...

Koncepcje wolności i praw człowieka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2772

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI PRAWA NATURY: odwołujących się do godności człowieka, odwołujących się do założeń i wartości religijnych. Koncepcja praw człowieka to zespół usystematyzowanych twierdzeń uzasadnianych aksjologicznie (wartościowo) odnoszące się do relacji jednostki we wspólnocie do w...

Konstytucyjne podstawy ograniczania wolności i praw

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

KONSTYTUCYJNE PODSTAWY OGRANICZANIA WOLNOŚCI I PRAW - WARUNKI: A) FORMALNE, B) MATERIALNE. Ustawodawca dopuszcza ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela, o ile zostaną spełnione 3 warunki w tym warunki formalne i materialne . WARUNEK FORMALNY - to iż istnieje odpowiednia podstawa formal...

Konstytucyjne wolności i prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

KONSTYTUCYJNE WOLNOŚCI I PRAWA OSOBISTE - CHARAKTERYSTYKA I PRZYKŁADY WOLNOŚCI I PRAWA OSOBISTE - ich szczególne znaczenie wynika z tego iż są immanentnie związane z osobą ludzką jako taką. Stanowią one refleks godności jako podstawowego atrybutu każdego człowieka. Do tych swobód osobistych Konstyt...

Materialne i formalne gwarancje praw jednostki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1316

Materialne i formalne gwarancje wolności i praw jednostki Pod pojęciem gwarancji praw jednostki należy rozumieć czynniki i środki służce zapewnieniu ich realizacji. W nauce prawa przyjęto różne podziały gwarancji praw jednostki: Do często występujących typologii gwarancji należy ich podział na: gw...

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1218

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH - CHARAKTER PRAWNY, PRZEDMIOT REGULACJI, GWARANCJE PRZESTRZEGANIA Jest to dokument przyjęty przez Zgromadzenia Ogólne ONZ w 1966 r. Z momentem ratyfikacji przez 3...