Konstytucyjne wolności i prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucyjne wolności i prawa - strona 1 Konstytucyjne wolności i prawa - strona 2 Konstytucyjne wolności i prawa - strona 3

Fragment notatki:

KONSTYTUCYJNE WOLNOŚCI I PRAWA OSOBISTE - CHARAKTERYSTYKA I PRZYKŁADY WOLNOŚCI I PRAWA OSOBISTE - ich szczególne znaczenie wynika z tego iż są immanentnie związane z osobą ludzką jako taką. Stanowią one refleks godności jako podstawowego atrybutu każdego człowieka. Do tych swobód osobistych Konstytucja zalicz następujące prawa i wolności: Prawo każdego człowieka do ochrony życia (bez odniesienia do drażliwej kwestii życia poczętego oraz kary śmierci) - art. 38;
zakaz stosowanie tortur, okrutnego i poniżającego traktowania lub karania zakaz poddawania eksperymentom naukowym w tym medycznym bez zgody zainteresowanej osoby - art. 39, 40;
Prawo do nietykalności osobistej i gwarancje bezpieczeństwa osobistego - art. 41; Prawo do obrony i obrońcy z wyboru lub urzędu - art. 42;
Prawo do rzetelnego sądu - niezależnego, bezstronnego i niezawisłego działającego bez nieuzasadnionej zwłoki jawnie, zasada że orzeczenie w pierwszej instancji każda ze stron może zaskarżyć - art. 45;
Prawo do ochrony prywatności w tym tajemnica korespondencji - art. 49, nienaruszalność mieszkania - art. 50 (ograniczenia mogą wystąpić tylko z przyczyn i na warunkach określonych ustawą), prawo do zachowania w tajemnicy informacji dot. jego osoby - art.51;
Wolność wyboru miejsca pobytu zamieszkania oraz wyjazdu i powrotu do kraju - art. 52;
Wolność sumienia i religii - art. 53;
Wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji - art. 54;
Zakaz ekstradycji obywatela polskiego oraz osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa politycznego bez użycia przemocy (jeśli z użyciem to można);
Prawo cudzoziemców do azylu - art. 56;
KONSTYTUCYJNE WOLNOŚCI I PRAWA POLITYCZNE - CHARAKTERYSTYKA I PRZYKŁADY Odnoszą się one do uczestnictwa w życiu publicznym, wpływu na funkcjonowanie władz publ. Cechą szczególną jest to, że istotna ich część odnosi się wyłącznie do obywateli polskich. KONSTYTUCJA W TYM ZAKRESIE UZNAJE; Prawo do zgromadzeń - wolność zgromadzeń - art. 57;
Wolność zrzeszania się - art. 58, 59 należy rozpatrywać łącznie z art. 11 i 12 normującymi wolność tworzenia partii politycznych, związków zawodowych itp.;
Prawo do uczestnictwa w życiu publicznym:
prawo wyborcze - art. 62 ust. 1;
prawo obywateli do dostępu do służby publicznej na zasadach równości - art. 60;
prawo do informacji o działalności władz i instytucji polit. - art. 61;
prawo do udziału w referendum - art. 62;
Prawo do składania petycji, wniosków oraz skarg zbiorowych i indywidualnych do organów publicznych - art. 63;


(…)

…: na te, które mogą być egzekwowane bezpośrednio na podstawie konstytucji i uzupełniająco w oparciu o ustawy (A) oraz na prawa, które mogą być dochodzone wyłącznie w granicach określonych ustawach (B), np. A) wolność wyboru zawodu i miejsca pracy, prawo do bezpłatnej nauki w szkołach publicznych, ochrona praw dziecka, B) prawo do ochrony prawnej rodziny, prawo konsumentów, prawo do ochrony środowiska.
DO TYCH WOLNOŚCI I PRAW ZALICZA SIĘ:
Prawo do ochrony własności i prawo dziedziczenia - art. 64;
Swoboda działalności gospodarczej - art. 22 z rozdz. 1;
Wolność wyboru zawodu i miejsca pracy - art. 65;
Prawo do ochrony warunków pracy oraz ustawowego określ. dni wolnych od pracy, płatnego urlopu, max. normy czasu pracy - art. 66;
Prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy - w zakresie i formach określ. przez ustawy - art. 67;
Prawo do opieki zdrowotnej świadczonej przez publiczną służ. zdrowia, obowiązek władz publicznych zapewnienia opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym - art. 68, 69;
Prawo do nauki i bezpłatnego nauczania w szkołach publicznych - art. 70;
Obowiązek państwa zapewnienia prawnej ochrony rodziny i praw dziecka - art. 71, 72;
Prawo do ochrony środowiska - art. 74;
Ochrona konsumentów, użytkowników i najemców przed praktykami zagrażającymi ich zdrowiu, bezpieczeństwu i nieuczciwym praktykom rynkowym - art. 76;

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz