Międzynarodowa ochrona praw człowieka

note /search

Środki ochrony wolności i praw jednostki w RP

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 910
Wyświetleń: 2541

Środki ochrony wolności i praw jednostki w RP: I-podstawowym środkiem ochrony wolności i praw w RP jest droga sądowa, bo tylko w tej procedurze możliwe jest ich dochodzenie przez jednostkę. Wynika to z ogólnej zasady art.45, a mianowicie prawa do sądu, a dodatkowe podkreślenie znajduje się w art.77...

Konstytucyjne podstawy ograniczania wolności i praw

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 896

KONSTYTUCYJNE PODSTAWY OGRANICZANIA WOLNOŚCI I PRAW - WARUNKI: A) FORMALNE, B) MATERIALNE. Ustawodawca dopuszcza ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela, o ile zostaną spełnione 3 warunki w tym warunki formalne i materialne . WARUNEK FORMALNY - to iż istnieje odpowiednia podstawa formal...

Konstytucyjne wolności i prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1043

KONSTYTUCYJNE WOLNOŚCI I PRAWA OSOBISTE - CHARAKTERYSTYKA I PRZYKŁADY WOLNOŚCI I PRAWA OSOBISTE - ich szczególne znaczenie wynika z tego iż są immanentnie związane z osobą ludzką jako taką. Stanowią one refleks godności jako podstawowego atrybutu każdego człowieka. Do tych swobód osobistych Konstyt...

Materialne i formalne gwarancje praw jednostki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1848

Materialne i formalne gwarancje wolności i praw jednostki Pod pojęciem gwarancji praw jednostki należy rozumieć czynniki i środki służce zapewnieniu ich realizacji. W nauce prawa przyjęto różne podziały gwarancji praw jednostki: Do często występujących typologii gwarancji należy ich podział na: gw...

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1484

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH - CHARAKTER PRAWNY, PRZEDMIOT REGULACJI, GWARANCJE PRZESTRZEGANIA Jest to dokument przyjęty przez Zgromadzenia Ogólne ONZ w 1966 r. Z momentem ratyfikacji przez 3...

Model normatywny wolności - istotne cechy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

MODEL NORMATYWNY WOLNOŚCI - CECHY ISTOTNE Pierwszą definicję wolności przyjęła Francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela. WOLNOŚĆ - należy interpretować jako prawo podmiotowe wyznaczającą pewną sferę swobodnych zachowań jednostki. Zachowania te trudno sklasyfikować w sposób wyczerpujący dlat...

Modele skargi konstytucyjnej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1337

Modele skargi konstytucyjnej Model skargi konstytucyjnej wyrażony jest w oparciu o różne kryteria: -skarga o uniwersalnym zakresie podmiotowym i przedmiotowym . Oznacza to że ze skargą może wystąpić każdy bez jakichkolwiek ograniczeń w zakresie jakiegokolwiek naruszenia konstytucyjnie określonych w...

Pojęcie i prawna regulacja obywatelstwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

POJĘCIE I PRAWNA REGULACJA OBYWATELSTWA OBYWATELSTWO - to przynależność państwowa danej osoby łącząca się z określonymi uprawnieniami i obowiązkami, z których podstawowe są zawarte w Konstytucji. Fakt posiadania obywatelstwa przesądza o zakresie praw i obowiązków jednostki wobec jej państwa. Sprawy...

ONZ - system ochrony praw człowieka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1666

ONZ system ochrony i wolności praw jedn. System ONZ - prawa ochrony praw jedn. w systemie Narodów Zjednoczonych. Są tu zasady na których opiera się całokształt działalności Narodów Zjednocz. w obszarze praw człow. i wolności. Po 1* pierwotną odpowiedzialność za promocję poszanowanie i ochronę praw ...

Formy ochrony praw jednostki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

Pojęcie i formy ochrony i wolności praw człowieka Pojęcie i formy ochrony praw jednostki Pojęcie ich ochrony należy pod nim rozumieć ogół środków oraz działalność mająca na celu zapewnienie i realizację tych praw. Ochrona praw jednostki przez organy między - i ponadnarodowe lub wewnętrzne w poszcze...