Formy ochrony praw jednostki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy ochrony praw jednostki  - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie i formy ochrony i wolności praw człowieka Pojęcie i formy ochrony praw jednostki Pojęcie ich ochrony należy pod nim rozumieć ogół środków oraz działalność mająca na celu zapewnienie i realizację tych praw. Ochrona praw jednostki przez organy między - i ponadnarodowe lub wewnętrzne w poszczególnych państwach może przybierać różne formy. Wyróżniamy wśród nich: ochronę represyjną Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy nastąpiło naruszenie praw jednostki lub norm prawnych ich dotyczących i jednostka wzywa odpowiedni organ do ochrony jej praw. Organ ten e ramach swoich kompetencji orzeka sankcję wobec tego, kto naruszył prawa jednostki (np.: ukaranie, odszkodowanie, nakazanie przywrócenia stanu poprzedniego). ochronę prewencyjną Ochrona ta występuje jeśli jednostka wzywa odpowiedni organ aby podjął on działania mające na celu zapobieganie naruszeniu jej praw lub zmniejszenie niebezpieczeństwa ich naruszenia. Dzięki tej formie ochrony praw jednostki, których treść nie jest w pełni zdefiniowana uzyskuj ą konkretny kształt zmian dojdzie do ich ewentualnego naruszenia. Według austriackiego badacza tego zagadnienia F. Ermacory wyróżnia się: ochronę praw człowieka w wąskim tego słowa znaczeniu .Jest to suma środków prawnych lub o charakterze quasi prawnym, które państwo stworzyło i stosuje aby zapewnić realizację praw człowieka proklamowanych i ujętych w normach prawnych - ochronę praw człowieka w szerokim tego słowa znaczeniu Obejmuje ona każdy środek w danym systemie społecznym, który oddziaływuje na system polityczny w kierunku zapewnienia realizacji praw człowieka (są to środki o różnorodnym charakterze: materialne, polityczne, oświatowe itp.) Obejmuje ona każdy środek w danym systemie społecznym, który oddziaływuje na system polityczny w kierunku zapewnienia realizacji praw człowieka (są to środki o różnorodnym charakterze: materialne, polityczne, oświatowe itp.) b) Pojęcie systemu ochrony praw jednostki Różne formy działalności podejmowanej w ramach ochrony praw jednostki są ze sobą wzajemnie połączone, posiadają równocześnie pewien zakres autonomii. Można je łączyć w układy uporządkowane według określonych kryteriów. Tak powstałe układy określa się mianem systemów. Kryterium pomocnym przy wyodrębnieniu poszczególnych systemów może być płaszczyzna na jakiej podejmowana jest działalność mająca na celu zapewnienie i realizację praw jednostki. Można więc w oparciu o nią mówić o następujących systemach ochrony praw jednostki: wewnątrzpaństwowy (dalej będę używała dla niego określenia: system wewnętrzny), ponad narodowym i międzynarodowym. Systemy te oddziaływują wzajemnie na siebie wpływając na powstawanie nowych regulacji prawnych, ewolucje orzecznictwa sądowego itp. Oczywiste jest, iż z jednej strony prawo międzynarodowe wpływa na kierunek i treść aktów normatywnych i decyzji dotyczących praw jednostki podejmowanych przez organy wewnętrzne poszczególnych państw, czy też na prawo i decyzje organów o charakterze ponadnarodowym. Z kolei standardy przyjmowane w prawie wewnętrznym oddziały wuj ą na rozwiązania przyjmowane w aktach prawa międzynarodowego, czy ponadnarodowego oraz działalność organów między - i ponadnarodowych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz