Problematyka wstępna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problematyka wstępna-opracowanie - strona 1 Problematyka wstępna-opracowanie - strona 2 Problematyka wstępna-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PROBLEMATYKA WSTĘPNA Pojęcie konstytucjonalizmu i jego podział. Konstytucjonalizm - definicja konstytucjonalizmu sprawia badaczom nie lada problem. Istnieje kilka jej koncepcji. Można jednak z całą pewnością stwierdzić, że na konstytucjonalizm składają się 3 elementy: element aksjologiczny - całokształt poglądów dotyczących ustroju państwowego; element normatywny - ogół norm dotyczących ustroju państwowego, zwłaszcza norm konstytucyjnych; element socjologiczny - praktyka stosowania konstytucji.
Konstytucjonalizm dzielimy na:
- demokratyczny (angielski, francuski, amerykański);
- niedemokratyczny (socjalistyczny, nazistowski). Główne zasady konstytucjonalizmu angielskiego. System przedstawicielski - polega na tym, iż władzy zwierzchniej nie sprawuje bezpośrednio sam naród, ale w jego imieniu i na jego rzecz sprawują tę władzę przedstawiciele narodu.
Bikameralizm - dwuizbowość parlamentu (w Anglii: Izba Lordów i Izba Gmin). Za jego początek uznaje się rok 1265, kiedy to w Londynie zwołano radę królewską, w której zasiedli przedstawiciele różnych stanów. Jest to symboliczna data powstania Parlamentu, a jego dwuizbowość ustaliła się trochę później. System parlamentarny - w systemie tym obowiązuje trójpodział władzy, jednak organy władzy ustawodawczej i wykonawczej (w przeciwieństwie do systemu prezydenckiego) ściśle ze sobą współdziałają. Nadrzędne, lub co najmniej równorzędne stanowisko w stosunku do organów władzy wykonawczej stanowi parlament. Większość parlamentarna powołuje rząd, który jest od niej zależny i jest przed nią odpowiedzialny politycznie. Rząd ustępuje po otrzymaniu wotum nieufności w parlamencie. Funkcje w rządzie i parlamencie mogą być łączone.
Główne zasady konstytucjonalizmu francuskiego. Zasada zwierzchnictwa narodu - twórcami jej byli J. Bodin ( Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej ) i J.J. Rousseau ( Umowa społeczna z 1762). Doktryna russowska oddziaływała na twórców nowoczesnego prawa publicznego w dobie rewolucji burżuazyjnej we Francji i legła u podstaw zasady wyrażonej w art. 3 Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r. („początek wszelkiej władzy zwierzchniej należy z istoty swej do narodu”). Zasada ta polega na tym, że władza najwyższa w państwie (władza suwerenna) znajduje się w rękach narodu jako wspólnoty prawnej tworzonej przez wszystkich obywateli.
Zasada podziału władzy - znalazła wyraz w art. 16 Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r., który stwierdza, że nie ma konstytucji w takim społeczeństwie, gdzie nie zostały zagwarantowane prawa jednostki i nie przyjęto zasady podziału władzy.

(…)

… organizacji i działania naczelnych organów państwowych oraz samorządu terytorialnego, a także symboli państwa.
Konstytucyjne pojęcie „ustawy” jest najczęściej jednolite, co oznacza brak konstytucyjnego zróżnicowania ustaw ze względu na moc prawną, przedmiot regulacji lub tryb uchwalania. Niekiedy jednak obowiązujące prawo wyodrębnia bądź pozwala takie ustawy wyodrębnić. Dotyczy to przede wszystkim ustawy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz