ONZ - system ochrony praw człowieka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ONZ - system ochrony praw człowieka  - strona 1 ONZ - system ochrony praw człowieka  - strona 2

Fragment notatki:

ONZ system ochrony i wolności praw jedn. System ONZ - prawa ochrony praw jedn. w systemie Narodów Zjednoczonych. Są tu zasady na których opiera się całokształt działalności Narodów Zjednocz. w obszarze praw człow. i wolności. Po 1* pierwotną odpowiedzialność za promocję poszanowanie i ochronę praw jedn. ponoszą władze poszczególnych państw.* ochrona praw jedn. jest przedmiotem prawowitej troski społeczności międzynarodowej8 społeczność międzynarodowa powinna popierać proces zmierzający do umocnienia i rozwoju praw człow. ale także demokracji i praworządności a także podejmować skuteczne kroki aby zapobiegać gwałceniu tych praw i eliminować fakty najcięższego gwałcenia tych praw* istnieje zależność między demokracją a rozwojem i poszanowaniem praw jedn. Akty w zakresie ochrony praw człow. w zakresie ONZ-tu :*Karta Narodów Zjednoczonych * Powszechna Deklaracja Praw Człowieka * Traktatowa Ochrona Praw Człow. * w Polsce, a gdy zwróci się o to do niego Marszałek Sejmu musi składać wyjaśnienia z poszczególnych spraw.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka-charakter prawny i znaczenie Ma postać rezolucji Ogólnego Zgromadzenia ONZ a zatem nie jest wiążącą strony umową międzynarodową. Pozostawia państwom swobodę w zakresie realizacji jej postanowień, nie przewiduje środków kontroli. Uchwalona 10.12.1948r . Nie ma wiążącej mocy prawnej. Zasady w niej wyrażone wywarły wpływ na dalsze umowy międzynarodowe i prawa wewnętrzne poszczególnych państw. Jest swoistym kodeksem moralno-politycznym. Ustanawia uniwersalny, równy i wspólny standard w zakresie ochrony praw człow. dla wszystkich ludzi. Art. 2 Deklaracji wprowadza zasadę niedyskryminacji. Nikt nie może być dyskryminowany w korzystaniu z praw Deklaracji bez względu na jakiekolwiek kryterium. Prawa zawarte w Deklaracji można podzielić na kategorie: bez względu na różnice rasy, kolor skóry, płeć, język, wyznanie, poglądy polityczne, pochodzenie, majątek, urodzenie itd. Można wyróżnić prawa fundamentalne- prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, poniżającego traktowania, równości wobec prawa, życia prywatnego, ochrony prawnej, prawa do osobowości prawnej. Prawa obywatelskie- swoboda poruszania się i osiedlania, małżeństwa , zakładania rodziny, własności, wolności myśli, sumienia , wyznania. Prawa polityczne- wolność przekonań wypowiedzi, zrzeszania się, sprawowania władzy, dostępu do urzędów pub. Prawa społeczne i ekonomiczne- prawo do pracy, do wyboru zatrudnienia, do wynagrodzenia, tworzenia zw. zawodowych, do nauki, do udziału w życiu kulturalnym.
System ochrony praw jednostki w PPOiP - PPOiP został uchwalony 16. 12 . 1966 r przez Zgromadzane Ogólne ONZ. Wszedł w życie po ratyfikacji przez co najmniej 35 państw co nastąpiło, że wszedł w życie w 1976r. Jest to wiążąca umowa międzynarodowa a toteż jego postanowienia maja wiążącą moc prawną. Państwa które ratyfikowały PPOiP zobowiązały się do przyjęcia odpowiednich środków ustawodawczych. koniecznych do realizacji zawartych w nim praw. Każdej osobie której prawa zawarte w pakcie zostały naruszone ma być zapewniony skuteczny środek ochrony praw.

(…)

… ale nie może to dotyczyć np. prawa do życia. Wyjątkowe niebezpieczeństwo musi być urzędowo ogłoszone i podjęte środki muszą być proporcjonalne do zagrożeń. PPOiP zawiera stosunkowo rozbudowany system ochrony praw jedn. Obejmujący: sprawozdania państw, skargi państw, petycje indywidualne. Sprawozdania są formą obowiązkową dla państw- stron Paktu. Skargi i petycje mają charakter fakultatywny. Dla sprawowania wszystkich trzech funkcji kontrolnych utworzono specjalny organ Komitet Praw Człowieka(składa się on z 18 członków osób o wysokim poziomie moralnym i uznanej kompetencji w dziedzinie praw człow0. Pełnią oni funkcje we własnym imieniu. Członkowie wybierani są na okres 4 lat przez państwa strony i skład ma odzwierciedlać zróżnicowanie geograficzne ONZ. Sprawozdania państwa przekazują Sekretarzowi Generalnemu ONZ…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz