Dr Bartłomiej Zapała - strona 2

Model normatywny wolności - istotne cechy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

MODEL NORMATYWNY WOLNOŚCI - CECHY ISTOTNE Pierwszą definicję wolności przyjęła Francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela. WOLNOŚĆ - należy interpretować jako prawo podmiotowe wyznaczającą pewną sferę swobodnych zachowań jednostki. Zachowania te trudno sklasyfikować w sposób wyczerpujący dlat...

Modele skargi konstytucyjnej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

Modele skargi konstytucyjnej Model skargi konstytucyjnej wyrażony jest w oparciu o różne kryteria: -skarga o uniwersalnym zakresie podmiotowym i przedmiotowym . Oznacza to że ze skargą może wystąpić każdy bez jakichkolwiek ograniczeń w zakresie jakiegokolwiek naruszenia konstytucyjnie określonych w...

Pojęcie i prawna regulacja obywatelstwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

POJĘCIE I PRAWNA REGULACJA OBYWATELSTWA OBYWATELSTWO - to przynależność państwowa danej osoby łącząca się z określonymi uprawnieniami i obowiązkami, z których podstawowe są zawarte w Konstytucji. Fakt posiadania obywatelstwa przesądza o zakresie praw i obowiązków jednostki wobec jej państwa. Sprawy...

ONZ - system ochrony praw człowieka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1274

ONZ system ochrony i wolności praw jedn. System ONZ - prawa ochrony praw jedn. w systemie Narodów Zjednoczonych. Są tu zasady na których opiera się całokształt działalności Narodów Zjednocz. w obszarze praw człow. i wolności. Po 1* pierwotną odpowiedzialność za promocję poszanowanie i ochronę praw ...

Formy ochrony praw jednostki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

Pojęcie i formy ochrony i wolności praw człowieka Pojęcie i formy ochrony praw jednostki Pojęcie ich ochrony należy pod nim rozumieć ogół środków oraz działalność mająca na celu zapewnienie i realizację tych praw. Ochrona praw jednostki przez organy między - i ponadnarodowe lub wewnętrzne w poszcze...

Podstawowe obowiązki jednostki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Pojęcie i katalog podstawowych obowiązków jedn. Obowiązek- to nakaz lub zakaz określonego zachowania się jedn. którego nie spełnienie zagrożone jest zastosowaniem sankcji przewidzianych przez przepisy prawa. Wykonywanie obowiązku łączy się z istnieniem przymusu państwowego. W tym wypadku to państwo...

Wolności i prawa kulturalne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

Pojęcie i katalog wolności oraz praw kulturalnych Są to te uprawnienia jedn. które mają na celu zagwarantowanie jej odpowiedniego rozwoju intelektualnego. Można tu wyróżnić: -prawo do nauki (jest to także prawo ekonomiczne) -obowiązek nau...

Wolności i prawa osobiste

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1015

Pojęcie i katalog wolności oraz praw osobistych- prawa i wolności osobiste są to te uprawnienia jedn. które zapewniają jej możliwość nieskrępowanego rozwoju na płaszczyźnie egzystencji fizycznej psychicznej i prawnej wolnego od jakichkolwiek ingerencji zewnętrznej. Katalog wolności i praw osobistyc...

Prawa i wolności poltyczne i ekonomiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

Pojecie i katalog wolności oraz praw politycznych. Można tu wyróżnić: -wolność tworzenia partii politycznych -wolność zgromadzeń czyli dobrowolne zrzeszenie się co najmniej 15 osób zwłaszcza w celu wspólnych obrad lub w celu wyrażenia wspólnego stanowiska. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatel. i pol...

Pojęcie i katalog wolności oraz praw socjalnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

Pojęcie i katalog wolności oraz praw socjalnych Są to te uprawnienia jedn. których celem jest zapewnienie podst. Środków umożliwiających jedn. oraz jej rodzinie egzystencję na podstawowym poziomie. Mówi się o nich jako uprawnieniach mających na celu zapewnienie sfery materialnego bytu jedn. i jej b...