Koncepcje wolności i praw człowieka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 4144
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje wolności i praw człowieka - strona 1 Koncepcje wolności i praw człowieka - strona 2 Koncepcje wolności i praw człowieka - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI PRAWA NATURY: odwołujących się do godności człowieka,
odwołujących się do założeń i wartości religijnych.
Koncepcja praw człowieka to zespół usystematyzowanych twierdzeń uzasadnianych aksjologicznie (wartościowo) odnoszące się do relacji jednostki we wspólnocie do władzy publicznej. Wyróżnia się dwa nurty: świecki - odwołujący się do rozumu, wolności, godności oraz ogólnoludzkiej sprawiedliwości. według tego nurtu człowiek jest celem samym w sobie sam powinien decydować o własnym losie a Bóg nie może go traktować jako „narzędzie” „ środka” „ instrumentu”. Źródłem praw i wolności człowieka jest jego istota. Przedstawiciele: E. Kant, J. Locke, TH. Hobbes. religijny - odwołuje się do nauk św. Tomasza z Akwinu. Według tego nurtu prawem które istnieje jest prawo wieczne dane przez Boga, prawo boskie. Na prawie boskim ma się opierać prawo objawione a prawo objawione jest prawem naturalnym - jeśli jest sprzeczne to w ogóle nie jest prawem. (Prawo naturalne jest bazą dla prawa naturalnego).
W ramach tego nurtu stosuje się naukę Kościoła Katolickiego, która opiera się na: zasadę personalizmu - oznacza prymat praw człowieka nad prawami społecznymi zasadę solidaryzmu - odrzuca teorie walko klas, konflikty społeczne, jako immanentną (nie wynikającą z przyczyn zewnętrznych, będący wewnątrz) cechę rozwoju społeczeństwa. Według niej należy dążyć do burzenia jedności ponad podziałami, szukać wartości wspólnych. zasada dobra wspólnego - zakłada pewną hierarchię dóbr potrzeb jednostki rodziny i w konsekwencji konieczność zróżnicowania ochrony dóbr. Najważniejsze winny być chronione przez władzę publiczną. 2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI POZYTYWISTYCZNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRAW CZŁOWIEKA Źródłem praw człowieka jest wola państwa znajdująca wyraz w stanowionym przez państwo prawie. Prawa i wolności jednostki pochodzą zatem od państwa. Uzasadnieniem koncepcji pozytywistycznych jest zatem założenie: że tylko silne dobrze funkcjonujące państwo daje szansę rozwoju jednostki, rodziny, społeczeństwa;
prawa człowieka stanowią wyraz woli państwa i mogą być w pewnych sytuacjach ograniczone przez państwo jako suwerena;
geneza praw człowieka upatrywana jest w woli państwa która znajduje wyraz w stanowionych przez niego normach prawnych;
w związku z koncepcjami pozytywizmu została wprowadzona od Platona - uniwersalistyczna koncepcja praw człowieka. Dopuszczała ona ograniczenie praw ze względu na abstrakcyjnie rozumiany interes państwa.
3. UNIWERSALISTYCZNA A INDYWIDUALISTYCZNA KONCEPCJA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

(…)

… o znaczeniu historycznym, międzynarodowym.
Francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r. - jest nadal obowiązującym prawem w Francji, wg niej „ludzie rodzą się i pozostają wolni”, „granicą wolności człowieka są granice wolności innej osoby„
Konstytucja Stanów Zjednoczonych, w szczególności 10 poprawek do niej stanowiących Kartę Praw _ „Bill of Rrigh”.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela - Uchwała Zgromadzenia ONZ z 10.12.1948 r. - nie jest to ratyfikowana umowa międzynarodowa, lecz akt o wymiarze ideowo - politycznym („wszyscy ludzie rodzą się równi...”).
Te trzy dokumenty stanowią sztandary triumfu indywidualistycznej koncepcji człowieka.

… na abstrakcyjnie rozumiany interes państwa.
3. UNIWERSALISTYCZNA A INDYWIDUALISTYCZNA KONCEPCJA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA Koncepcja uniwersalistyczna - jednostka i państwo mogą mieć odrębne interesy i prawa. Jednak interes państwa ma charakter nadrzędny i daje on podstawę do ograniczenia praw i wolności jednostki. Refleksem tej koncepcji była doktryna państwa sanacji i założeń konstytucji kwietniowej z 1935 r…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

stylista252 napisał(a):

2017-03-13 14:15:15

nie rozumiem