Dr Bartłomiej Zapała - strona 3

Pojęcie normy programowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1449

ZNACZENIE ART. 81 KONSTYTUCJI DLA INTERPRETACJI POSTANOWIEŃ. POJĘCIE NORMY PROGRAMOWEJ. Prawa i wolności człowieka i obywatela podzielono wg kryterium ochrony na te, które mogą być dochodzone wyłącznie bezpośrednio na podstawie Konstytucji i uzupełniająco w oparciu o ustawy oraz na prawa, które mog...

Pojęcie prawa człowieka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 805

1.Pojęcie Prawa człowieka - termin ten powstał w okresie oświecenia .Pierwszy raz akcie prawnym użyty został w 1776r. Już wówczas obejmował on prawa pierwotne w stosunku do państwa i społeczeństwa. Obecnie pod pojęciem tym rozumie się najczęściej prawa przysługujące każdemu człowiekowi bez względu ...

Ponadnarodowy system ochrony wolności i praw

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Ponadnarodowy system ochrony wolności i praw jedn. System ponadnarodowy odnosimy do sytemu unii europejskiej w obecnym kształcie. Organem ochronnym jest Trybunał Sprawiedliwości działający w Luxemburgu. Doszło do ukształtowania prawa w zakresie funkcjonowania wspólnoty europejskiej prawa zawartych ...

Pozycja Rzecznika Praw Dziecka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

POZYCJA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Jest to swoisty wyspecjalizowany organ, który podobnie jak RPO powołany jest przez Sejm za zgodą senatu na 5 letnią kadencję. Na mocy ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. (DZ. U. NR 6) Rzecznik Praw Dziecka...

Prawa człowieka - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 819

.Prawa związane z egzystencją człowieka . Prawa związane z egzystencją człow.- grupa praw które związane są z liberalarnymi koncepcjami i należą do tzw: pierwszej generacji praw człow. Można wyróżnić trzy płaszczyzny praw człow: 1)psychiczna2)psychiczna 3)prawna . Pierwsza płaszczyzna obejmuje nas...

Przesłanki ograniczeń wolności i praw człowieka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 616

Przesłanki ograniczeń wolności i praw człowieka: Prawa jednostki nie mogą być traktowane w sposób abstrakcyjny. Każda jednostka żyje w społeczeństwie, a stanowione przez nie prawo musi uwzględniać nie tylko jej interesy ale także i interesy ogółu. Rodzi to z kolei konieczność ograniczania praw jedn...

Rola sądów i ombudsmana - ochrona wolności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

Rola sądów w ochronie wolności i praw jedn RP Praw do sądu gwarantuje je się każdemu zawarte jest w konstytucji i aktach prawa międzynarodowego. Obowiązek państwa to stworzenie odpowiednich organów ochrony sadowej ( sądy powszechne mają charakter powszechny-podmiotowy). PODMIOT-każdy ma do niego do...

Skarga konstytucyjna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 987

LEGITYMACJA DO WNOSZENIA I PRZEDMIOT OCHRONY W FORMIE SKARGI KONSTYTUCYJNEJ Legitymacją wnoszenia skargi konstytucyjnej jest art. 79 oraz art. 46-52 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Prawo do jej wnoszenia ma każdy podmiot prawa któr...

Skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

SKARGI DO NSA NA UCHWAŁY ORGANÓW GMINY I POWIATU ORAZ NA AKTY PR. MIEJSCOWEGO WYDANE PRZEZ ORG. ADM. RZĄD. ORAZ SAMORZĄD WOJEWÓDZKI. Zgodnie z art. 227 KPA przedmiotem skargi do NSA może być zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez pracowników. Do NSA można wnie...

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

WNIOSEK DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH - PRZEDMIOT, WARUNKI FORMALNE SKIEROWANIA Każdy ma prawo wystąpienia do RPO z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub naruszonych praw przez organ władzy publicznej (art. 80 K.). Ponadto Rzecznik zawsze może podjąć z własnej inicjatywy lub na wniosek...