Rola sądów i ombudsmana - ochrona wolności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola sądów  i ombudsmana - ochrona wolności  - strona 1 Rola sądów  i ombudsmana - ochrona wolności  - strona 2

Fragment notatki:

Rola sądów w ochronie wolności i praw jedn RP Praw do sądu gwarantuje je się każdemu zawarte jest w konstytucji i aktach prawa międzynarodowego. Obowiązek państwa to stworzenie odpowiednich organów ochrony sadowej ( sądy powszechne mają charakter powszechny-podmiotowy). PODMIOT-każdy ma do niego dostęp. Wyróżniamy : sąd rejonowy-grodzkie - (przyjęły funkcje Komisji do spraw wykroczeń) sąd okręgowy- odwołania do orzeczeń 1 instancji, sąd apelacyjny. Charakteryzują się jednolitą strukturą organizacyjną, działają na podstawie jednego prawa : sądy szczególne- wojskowe i administracyjne Sąd najwyższy- cywilne wojskowe administracyjne pracy ubezpieczeń społecznych, nadzór nad orzecznictwem innych sądów. Obowiązki: -jedn. musi mieć zagwarantowany dostęp do sądu
-stworzenie jedn. odpowiednich warunków i możliwości uczestnictwa w postępowaniu sądowym-wyposażenie jej w prawa procesowe
-jawność
-prawo do szybkiego rozstrzygnięcia sprawy, konieczność przeprowadzania rzetelnego postępowania opartego na faktach obiektywnych (bardzo często dochodzi do sytuacji w której każda strona może wystąpić z roszczeniem w sprawie przewlekłości postępowania czyli nadmiernemu i nie uzasadnionemu przedłożeniu postępowania sądowego
-zagwarantowane prawa do egzekwowania orzeczeń i umożliwienie oraz pomoc w egzekucji tych orzeczeń. W kontekście realizowania tego prawa pamiętać trzeba o obowiązkach jedn: zasada pisemnośc i-wymóg pisma procesowego, obrona bierna- nie branie udziału poza przebywaniem. prawa do prywatności: do bycia pozostawionym samemu sobie. Prywatność jest pewną sferą zachowań jedn. jej wewnętrznych przeżyć które z punktu widzenia tej jedn. nie powinny być znane lub dostępne bez jej zgody i wiedzy osobom trzecim (dotyczy to zwłaszcza życia rodzinnego, sfery intymności każdej osoby, seksualności zdrowia. Prywatność i jej zakres różnie odnosi się do konkretnych kategorii osób Inaczej rozumie się prywatność (a w zasadzie jej granice) osoby publicznej, osoby powszechnie znanej) oraz osoby w ogóle nie uczestniczącej w życiu publicznym. Koncepcja Warnera i Wilsona. Praw osobiste: do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, tajemnica korespondencji, ochrona minimum domowego, prawo do ochrony danych osobowych, prawo do osiedlania się opuszczania terytorium, prawo rodziców do wychowania dzieci, wolność sumienia i religii, wolność słowa, zakaz wydalania obywatele z terytorium ojczyzny, prawo do azylu
Ombudsman - cechy i modele Parlament, organy administracji państwowej i sądy wypełniają wprawdzie określone zadania w zakresie ochrony praw jednostki, ale same wyposażone są równocześnie środki stosowania przymusu i korzystając z nich same przyczynić się mogą do ograniczenia lub naruszenia tych praw. Pierwszy ombudsman powstał na początku XVIII w. w Szwecji. W krajach, które zdecydowały się na stworzenie u siebie tego organu nie recypowano bez zastrzeżeń wzorca szwedzkiego. Powstały organy o różnych nazwach. Poszczególne kraje budowały własne systemy kontroli administracji włączając do nich ombudsmana. Stosując konieczne dla konstrukcji modelu ogólnego uproszczenia można za L. Garlickim podać cztery podstawowe cechy ombudsmana:


(…)

… i powoływanego przez głowę państwa.
W większości państw, w których istnieje ombudsman jednostka lub grupa osób może bezpośrednio zwracać się do niego ze skargami. W pewnych krajach (np.: Wielka Brytania, Francja) istnieje pośredni tryb wpływania skarg do ombudsmana. Chociaż ombudsman z reguły nie rozstrzyga spraw dysponuje możliwościami ustalania prawdy materialnej, rzeczywistego stanu rzeczy. Ma dostęp…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz