Dr Bartłomiej Zapała - strona 4

Wolności i prawa człowieka - ujęcie w Konstytucji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 560

KONSTYTUCYJNA ZASADA WOLNOŚCI I PRAW JEDNOSTKI - UJĘCIE W SYSTEMATYCE KONSTYTUCJI I JEJ ZNACZENIE DLA INTERPRETACJI PRZEPISÓW. Podstawowe znaczenie dla konstytucyjnej regulacji wolności i praw człowieka mają postanowienia rozdziału II K . Wyodrębniono w nim: zasady ogólnie odnoszące się do wszelki...

Normy prawne dotyczące wolności i praw jednostki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Zakres i charakter obowiązywania norm prawnych dotyczących wolności i prawa jedn. Problem podmiotowego, przedmiotowego, czasowego i przestrzennego zakresu obowiązywania norm prawnych rozpatruje się odrębnie dla norm prawa międzynarodowego, ponad narodowego i wewnętrznego. A) w prawie Międzynarodowy...

Zasada równości wobec prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

ZASADA RÓWNOŚCI WOBEC PRAWA (RÓWNOŚĆ MATERIALNA) A ZASADA RÓWNOŚCI FORMALNEJ W związku z zasadą równości wobec prawa należy zwrócić uwagę na 2 zagadnienia: na odróżnianie wolności materialnej i równości formalnej, oraz na fakt że równość wobec prawa nie ma charakteru absolutnego. RÓWNOŚĆ FORMALNA...

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 553

ZASADY I TRYB ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW WG KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. PRZEDMIOT I ADRESAT DANEGO ŚRODKA OCHRONY. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI UREGULOWANO W ART. 227 - 260 KPA SKARGA - jest wyrazem niezadowolenia obywatela z: nienależytego wykonywania zadań prze...

Karta Narodów Zjednoczonych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1071

ZNACZENIE KARTY NARODÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA DLA OCHRONY PRAW W SYSTEMIE INSTYTUCJONALNYM ONZ PRZEDMIOT I CHARAKTER „DEKLARACJI WIEDEŃSKIEJ I PROGRAMU DZIAŁANIA” Powstanie ONZ w 1945 r. uznaje się za przełomowe wydarzenie dla ochrony praw człowieka w tym zakresie...

Znaczenie konstytucyjnej kwalifikacji godności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

ZNACZENIE KONSTYTUCYJNEJ KWALIFIKACJI GODNOŚCI CZŁOWIEKA JAKO ŹRÓDŁA JEGO WOLNOŚCI I PRAW Do godności człowieka odwołuje się artykuł 30 Konstytucji, jako źródła wolności i praw człowieka i obywatela. Wynikają z niego 3 wnioski : godność człowieka jest przyrodzona i niezbywalna godność jest źródłem...

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1456

EUROPEJSKA KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI - EKPCz - CECHY ISTOTNE, CHARAKTER PRAWNY Jeden z trzech regionalnych systemów ochrony praw człowieka (obok amerykańskiego i afrykańskiego) zatwierdzony przez Radę Europy w dniu 4.11.1950 r. w Rzymie. Wszedł w życie w 1953 r. Po...

Europejska Karta Społeczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

EUROPEJSKA KARTA SPOŁECZNA - CHARAKTER PRAWNY POSTANOWIEŃ, ZAKRES REGULACJI EUROPEJSKA KARTA SPOŁECZNA - jest to dokument RE uchwalony w 1961 r. (Polska podpisała go w 1991 r.) Jest to umowa międzynarodowa. Powołuje ona dwa organy kontrolujące jej przestrzeganie: Komitet Niezależnych Ekspertów - a...

Instytucje ONZ

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2121

ZNACZENIE ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ONZ, RADY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ INNYCH GŁÓWNYCH INSTYTUCJI WYSPECJALIZOWANYCH SYSTEMU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH ZGROMADZENIE OGÓLNE ONZ - jest to główny plenarny organ ONZ. Każde z państw członkowskich dysponuje w nim jednym głosem. Obraduje ono na sesjach zwyczajnych raz ...

Międzynarodowa Organizacja Pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA PRACY - ILO - ZADANIA, ORGANIZACJA, FORMY PRAWNE ODDZIAŁYWANIA Organizacja ta została założona w 1919 r. jako jednostka organizacyjna Ligi Narodów. Po II wojnie światowej przekształcona w wyspecjalizowaną jednostkę ...