Dr Andrzej Gulczyński - strona 6

Zdolności do czynności prawnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 84
Wyświetleń: 623

ZDOLNO  DO CZYNNO CI PRAWNYCH EPOKA FEUDALNA PE NA ZDOLNO pe noletni i zdrowy m czyzna ogólnie OGRANICZENIA wiek na pocz tku granice wieku nie by y jednolite i precyzyjne (cz sto ustalano to kazuistycznie) w prawie  redniowiecznym wyró niano 2 etapy nieletnio pe noletnio okres rodowo-plemienny te...

Zdolność prawna i zdolność do czynności pranych VI

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

BGB (paragrafy 21-89) - osoby prawne publiczne i osoby prawne prywatne - publiczne - 4 rodzaje: korporacje, fundacje, zakłady użyteczności publicznej, Skarb Państwa - wskazane w paragrafie 89 (regulowane osobno) - prywatne - stowarzyszenia (odłam: stowarzyszenia wpisane) oraz fundacje - BGB s...

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2289

ZDOLNOŚĆ PRAWNA I ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH Zdolność prawna nie jest niczym ograniczona Zdolność prawna i jej ograniczenia w prawie epoki feudalnej Instytucja śmierci cywilnej Zdolność prawna w landach pruskich z ABGB Landrecht prus...

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych IV

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

BGB - pełnoletniość po ukończeniu 21 roku życia * instytucja dodania lat przez małżeństwo (od 18 lat dla obu płci) * instytucja dodania lat bez małżeństwa (upelnoletnienie) - sąd opiekuńczy uchwałą może upełnoletnić osobę która ukończył...

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych V

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Feudalizm - korporacja a fundacja - związki polityczno-terytorialne jako mające „osobowość prawną” (marka, opole, werw) - wspólne dysponowanie ziemią, wodami, łąkami [nie były to państwa!] - związki religijne, które musiały być oderwane od określonych osób fizycznych (biskupstwa, klasztory, kapi...

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych w kodeksie radzieckim...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001

ZGB (1911) - wyraźna dojrzałość ustawodawcy - zdolność prawdą posiada każdy człowiek - znają pojęcie, nie definiują, łączą z urodzeniem (z „człowieczeństwem”), koniec wraz ze śmiercią, każdy człowiek - zdolność, prawa i obowiązki przysługuje wszystkim ludziom - nie ma żadnych ograniczeń o chara...

Zdolność prawna na przestrzeni dziejów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1106

Zdolność prawna na przestrzeni dziejów Pytania, które mogą wystąpić na egzaminie: Zdolność prawna i jej ograniczenia w epoce feudalnej Instytucja śmierci cywilnej Porównanie zdolności prawnej w ujęciu landrechtu pruskiego (ALR) i ABGB ...

Zdolność prawna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 112
Wyświetleń: 756

ZDOLNO PRAWNA PRAWO FEUDALNE pocz tek nie zawsze nabywana z urodzeniem wymagane by y dodatkowe elementy podniesienie przez ojca wydanie g osu itp uzasadnienie : - ograniczenie  zd. prawnej  u omnych - symboliczne uznanie przez ojca koniec mier  cz owieka mier  klasztorna przez wst pienie do klasz...

Zwierciadło Saskie i Księga Elbląska

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2002

ZWIERCIADŁO SASKIE (1220-1235) niem. Sachsenspiegel prywatny spis prawa zwyczajowego wschodniosaskiego (Księstwa Saksonii), region Ostfalia - spis prawa partykularnego , a także odbicie norm prawnych ustanawianych przez władzę państwową (np. przywileje Fryderyka II i postanowienia landfrydów) i ...

Herladyka,weksykologia, filatelistyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Archeologia prawna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1764

Archeologia prawna Herladyka J. Szymański „Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego” Herby umieszczane w różnych miejscach, nie musiało mieć to znaczenia prawnego, pokazywał też status społeczny. Herby używane przez miasta. Pastorał z herbem poznania - połączenie władzy świeckiej i duchown...