Zdolność prawna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdolność prawna - strona 1

Fragment notatki:


ZDOLNO PRAWNA PRAWO FEUDALNE pocz tek nie zawsze nabywana z urodzeniem wymagane by y dodatkowe elementy podniesienie przez ojca wydanie g osu itp uzasadnienie : - ograniczenie  zd. prawnej  u omnych - symboliczne uznanie przez ojca koniec mier  cz owieka mier  klasztorna przez wst pienie do klasztoru mier  cywilna przez wyrok s dowy wywo anie, banicja, infamia KTO? cz owiek wolny zdrowy tuziemiec w ramach stanu nie pozbawiony czci religia (szczególnie do XVI wieku) LICZNE OGRANICZENIA niewola tylko w Europie  redniowiecznej powodowa a ca kowity brak albo bardzo powa ne ograniczenia np. je cy wojenni, ch opi za d ugi w  Europie  Zach.  do  X  wieku, w  Polsce  do  XIII  wieku w Europie Wsch. przetrwa a d ej obce pochodzenie OGRANICZENIA: pocz tkowo powodowa o ca kowit  niezdolno  prawn nie mogli by  w cicielami nieruchomo ci - dóbr ziemskich ograniczenie  prawa dziedziczenia  cudzoziemców (je eli  brak dziedzica ustawowego to staje si  w asno ci  w adcy) PRAWO  GO CINNE  - udzielanie opieki przez goszcz cego Pa stwo Franków - ZASADA OSOBOWO CI PRAWA nadre ska Rzesza Niemiecka PRAWO PO OWU - polega o na tym,  e cudzoziemiec po 1 roku i 1 dniu stawa  si  ch opem niewolnym JE ELI nie znajdowa  si  pod opiek  seniora rozbitkowie wyrzuceni  na brzeg te  stawali  si  niewolni powsta a po rozpadzie pa twa Franków instytucja MIRU DROGOWEGO to  ograniczenie  istnia o  do  schy ku  epoki  feudalnej -  silniejsze  w  prawie  publicznym  i  s dowym  prawie  ziemskim - mniejsze w miejskim chodzi o obce pochodzenie w Polsce Stanis aw August Poniatowski zniós  wi ksz ogranicze  dla  cudzoziemców w Zbiorze  Praw S dowych YDZI ró nili si  pod wzgl dem etnicznym i religijnym w stosunkach  wewn. -  mieli swoje  prawo wyznaniowe w stosunkach  zewn. -  ustawodawstwo w adców, parlamentów,  w adz miejskich,  prawo kanoniczne zakaz posiadania  i nabywania nieruchmo ci (tylko w gettach) zakaz  zatrudnienia s by  chrze cija skiej nie mogli przynale   do cechów (rzemie lnicy) zakaz sprawowania opieki na chrze cijanami zdrowie zdrowie fizyczne omno ci ogranicza y cz ciowo  lub nawet ca kowicie tr dowaci, potworki, kar y pozbawienie dziedziczenia lepi, g usi, chromi, kar owaci, tr dowaci nie mogli by  podmiotem stosunku lennego ( ze wzgl du na obowi zki wojskowe) zdrowie psychiczne mato ectwo nie móg  byc podmiotem stosunku lennego czasem ogranicza o prawo dziedziczenia marnotrawstwo, opilstwo cze du e znaczenie w prawie feudalnym brak czci powoduje:

(…)

… tylko we
wczesnym redniowieczu
zdrowy
ca kowita niezdolno
np. niewolnicy
KTO?
tuziemiec
w ramach stanu
nie pozbawiony czci
religia (szczególnie do XVI wieku)
Kodeks Napoleona 1804
jednak tylko OBYWATEL, a obcy pod
WARUNKIEM WZAJEMNO CI
tylko w Europie redniowiecznej
powodowa a ca kowity brak albo
bardzo powa ne ograniczenia
ka dej osobie
niewola
rejestracja urodze w aktach stanu cywilnego
pocz tek - od urodzenia…

koniec - mier b
uznanie za
zmar osoby zaginionej
ograniczenia zdolno ci prawnej KOBIET
ZAM NYCH (cho formalnie równouprawnienie)
wydziedziczenie dziecka za
porzucenie wiary chrze cija skiej
zakaz ma
stw mi dzy
chrze cijanami i niechrze cijanami
brak prawa do nazwiska ojca
brak zdolno ci do dziedziczenia po rodzicach
ograniczenia procedur i sposobów
legitymizacji (bariery stanowe)
ABGB
u schy ku epoki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz