Historia doktryn - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia doktryn - opracowanie - strona 1 Historia doktryn - opracowanie - strona 2 Historia doktryn - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

 My ł społeczna Chrze cija stwa   Mysł wczesnego chrze cija stwa , pa stwo , społeczno  ,własno  w refleksji .  Kiedy w I w. po Chr. Chrze cija stwo podj ło rywalizacj  na terenie imperium rzymskiego z  dawnymi wierzeniami i i kultami nie rozporz dzało z pocz tku własn  my l  filozoficzn  .  Nauka Chrystusowa ma charakter religijny i nie tworzy systemu filozoficznego ale daje  ZESPÓŁ NORM MORALNYCH , a te zespoły moralne z czasem stały si  punktem  wyj ciowym ró nych Chrze cija skich systemów filozoficznych , doktryn o pa stwie i  prawie.    ZESPÓŁ NORM MORALNYCH , podstawowe zało enia etyki społecznej :  1 ) na pierwszym miejscu etyka chrze cija ska wysuwa WOL  ,   Przy czym głownym zadaniem człowieka jest uzgodnienie własnej woli z wol  BO    Zaleca ka demu człowiekowi d enie do doskonało ci poprzez na ladowanie ideałow  nakre lonych w nauce Jezusa Chrystusa . Jednak e droga ta powinna by  swiadoma i  dobrowolna – czyli etyka ma charakter indywidualistyczny . Pełnia  ycia jednostki mo e by   tylko osi gni ta jedynie w  yciu dla wszystkich .  2 ) prawo moralne głoszone przez Jezusa Chrystusa zmierza do przeniesienia cnotliwo ci z  zewn trz na wewn trz. Czynnik UCZUCIA odgrywa bardzo wa n  rol  – tzn. wszelkie  nakazy i zalecenia etyczne winni chrze cijanie urzeczywistnia  na podło u MIŁO I – która  jest podstaw  i główn  zasad  MORALNO CI CHRZE CIJA SKIEJ.   MIŁO  – stanowi podwalin  wszelkich cnót i stoi ponad wszystkimi umiej tno ciami .To w  miło ci zawiera si  po adanie DOBRA , PI KNA I PRAWDY – całkowite oddanie si  tym  ideałom. Chrze cija ska postawa to miło  skierowana do Boga ,a podstaw  społeczn  JEST  MIŁO  BLI NIEGO.Miło  do bli niego polega aby miłowa  go TAKIM JAKIM JEST ,  WIDZIE  W KA DYM DOBRO I PI KNO , PRZYCZYNIA  SI  DO JEGO SZCZE CIA  bez gardzenia innymi lud mi , nie wynosi  si  ponad innych , by  cierpliwym i tolerancyjnym  ,nikogo nie s dzi  nie pot pia  .  Ta miło  musi by  czynna, aktywna, z miło ci do bli niego  wynikaj  takie obowi zki jak : ODPUSZCZANIE WSZELKICH WIN czyli zalecenie  DAROWANIA KARY . Miło  chrze cija ska nie dopuszcza  adnych ogranicze  ,  adnego  rozró niania – dlatego nie mo na znale  jej w doktrynach wcze niejszych.  Miło  dotyczy  wszystkich czyli nie mo na nienawidzi  nikogo nawet nieprzyjaciół  , wr cz przeciwnie  NAKAZ ODPŁACENIA DOBREM ZA ZŁO.   Ludzie nie powinni czyni  tego czego by nie  chcieli by im czyniono . Ludzie powinno mie  inicjatyw  w pełnieniu dobra – równie  bez 

(…)

… . W tej kwestii wyst pił najpierw przeciw Pelagiuszowi, który
głosił, i ka dy ma swobod wyboru mi dzy dobrem i złem, odrzucaj c grzech pierworodny.
Mówił, e ka dy pełni c dobre uczynki i yj c cnotliwie mo e dost pi zbawienia.
Tymczasem biskup to pot pił, przekonuj c, e człowiek jest tak pogr ony w grzechu, e
praktycznie niczego nie mo e dokona samodzielnie, bez pomocy Boga (tj. łaski bo ej); pisał,
e człowiek…
… ni
wytrzebione", o tyle gorliwiej, gdy posun ł si w latach i w wierze, zacz ł to gromi i
pot pia . Pisał: "Niczego nie nale y tak unika , jak zwi zków seksualnych". Po danie
cielesne ł czył z grzechem pierworodnym i tym stanowiskiem istotnie wpłyn ł na pó niejsz
moralno Ko cioła wzgl dem seksualizmu. Jednak e warto doda , e Augustyn uznawał
pot g po dania i opowiadał si za legalnym funkcjonowaniem…
… dla jego prawowierno ci w dłu szej perspektywie zako czyły si rozwa ania nad
istot zła, łask i woln wol . W tej kwestii wyst pił najpierw przeciw Pelagiuszowi, który
głosił, i ka dy ma swobod wyboru mi dzy dobrem i złem, odrzucaj c grzech pierworodny.
Mówił, e ka dy pełni c dobre uczynki i yj c cnotliwie mo e dost pi zbawienia.
Tymczasem biskup to pot pił, przekonuj c, e człowiek jest tak pogr ony w grzechu, e…
… mi czysto ,
ale przecie nie zaraz…", wolał wówczas by jego nami tno ci "raczej były zaspokojone ni
wytrzebione", o tyle gorliwiej, gdy posun ł si w latach i w wierze, zacz ł to gromi i
pot pia . Pisał: "Niczego nie nale y tak unika , jak zwi zków seksualnych". Po danie
cielesne ł czył z grzechem pierworodnym i tym stanowiskiem istotnie wpłyn ł na pó niejsz
moralno Ko cioła wzgl dem seksualizmu. Jednak e…
… MAJ TKOWEGO, ale warto wspomnie o chciwo ci ,która jest całkowicie
pot piona i uznana za ródło wszelkiego zła. Teocentryzm chrze cija ski przyznaje Bogu
nadrz dne i centralne miejsce w całym wiecie , a wi c tak e w społecze stwie i w yciu
jednostek ludzkich , uzwali e Bóg jest prawdziwym Panem i wła cicielem wszystkiego co
jest na ziemi – CAŁA ZIEMIA I WSZYSTKO TO CO Z NIEJ POCHODZI JEST
PRZEZNACZONE…
… nim. Popełniali czynno ci zawodowe sprzeczne z etyk chrze cija sk .
W dziedzinie gospodarczej oburzenie pisarzy wywoływała tezauryzacja i lichwa. Starali si
doprowadzi do pogl du ,i po yczka winna by bezprocentowa. Tertulian miał zastrze enia
do handlu , który mówił o nim z niech ci i uwa ał i handel jest ródłem pokus i chciwo ci.
Sprawa własno ci – rozpatruj c j apologeci podkre lali przede wszystkim ide…
… lat, dzi ki dziełu Hortensius
Cycerona, zacz ł my le o bogu i filozofii. W konkubinacie ył szcz liwie przez lat niemal
pi tna cie (w ko cu zerwał z kochank pod naciskiem pobo nej matki, Moniki). Aby
utrzyma rodzin otworzył w Taga cie szkoł . Pó niej był retorem w Kartaginie, nast pnie
wykładał retoryk w Rzymie i Mediolanie. W tym czasie, przez dziewi lat, był słuchaczem
u manichejczyków (373-82).
Dopiero…
… ma "prawo grzechu, wypisane w jego członkach". Tak wi c była to doktryna,
która przekre lała praktycznie woln wol i wpływ człowieka na swoje zbawienie, staj c po
stronie predestynacji. Doktryn predestynacji widzimy np. w Wyznaniach, gdzie pisze: "Ten
bowiem, kto widzi, nie powinien chlubi si , tak jakby tego nie otrzymał w darze - nie tylko
tego co widzi, lecz tak e samej zdolno ci widzenia. Có…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz