Tamtesi- typ małżeństwa (1563)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tamtesi- typ małżeństwa (1563) - strona 1

Fragment notatki:


TAMETSI - typ ma stwa (1563) Sobór jednocze nie wprowadzi zasad , ma stwo winno by zawierane w parafi miejsca zamieszkania narzeczonej. Ma stwo zawarte wed ug formy okre lonej przez dekret soborowy by o ma stwa mog o by przeprowadzone jedynie w W czno ci z tym wprowadzi Sobór, na wniosek Bart omieja de Martyribusa, Konsekwentnie ujawni a si potrzeba ksi g ochrzczonych i zmar ych. JURYSDYKCJA KO CIELNA 3 drogi OBOWI ZYWANIA TAMETSI jest to ustawa soborowa - a wi c powszechnie obowi zuje Tametsi stwierdza,  e gdzie  nie obowi zuje (np. przez jaki  czas w Anglii) obowi zuje bo tak chcia a w adza  wiecka (przy okazji modyfikuj c, np Francja - gallikanizm) PRZESZKODY WZBRANIAJ CE NIE powodowa y niewa no ci ma stwa wiek ró no  wyzna  w ród chrze cijan PRZESZKODY ZRYWAJ CE powodowa y niewa no  ma stwa bigamia pokrewie stwo w linii prostej i bocznej do 4. stopnia komputacji kanonicznej pokrewie stwo duchowe (chestny) pokrewie stwo sztuczne (adopcja) ró nica wiary te ni ej wprowadzi  Tametsi d przymus wy sze  wi cenie duchowne brak chrztu impotencja porwanie kobiety Ma stwo to SAKRAMENT, czyli nie jest to umowa. wcze niej nie by o to stwierdzone w akcie soborowym Sobór Trydencki (1545-63) postanowi , i  tylko te ma stwa  WA NE, które zosta y zawarte WOBEC W ASNEGO PROBOSZCZA i w OBECNO CI DWÓCH  WIADKÓW poprzedzone 3 publicznymi ZAPOWIEDZIAMI poprzedzone egzaminem ze znajomo ci katechizmu kanoniczna forma zawarcia ma stwa HPS TAMETSI - typ ma stwa (1563).mmap -  2007-04-24 - ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz