Przedsoborowa forma zawierania małżeństwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsoborowa forma zawierania małżeństwa - strona 1

Fragment notatki:


W prawie rzymskim i germa skim prawo ma skie by o ró ne od prawa kanonicznego. ówna ró nica by a w przeszkodach i traktowaniu nierozerwalno ci ma stwa. Ko ció wykonywa swoj adz prawodawcz i downicz . Dopiero w X i XI wieku uznano wy czn kompetencj Ko cio a. prawo kanoniczne i niekanoniczne Ko ció od pocz tku stawia przeszkody, kary i downie bada niewa no ma stwa, a wi c mia asne prawo. Synody od VI wieku podkre y dobrowolno  zawierania ma stwa, zakazywa y porywania kobiet, stanowi y przeszkody  lubu czysto ci, pokrewie stwa i powinowactwa. Kontrolowanie nale o do proboszcza i biskupa. Ko ció  jednocze nie wzywa  pomocy  wieckiej przeciw  ami cym prawo. Ko ció od pocz tku przyj prawo rzymskie: lecz nie przypisa formy ma skiej jako warunku wa no ci zawarcia ma stwa. da jedynie, by odbywa o si publicznie i w czno ci z Ko cio em. By lepiej podkre li zgod ma sk , strony mia y j wyra wobec Ko cio a i przy wiadkach. Rytua z 1000 roku stwierdza , e kap an mia by ubrany w alb i stu i mia po wi ca odych wod przed wej ciem do ko cio a i dawa pouczenie o ma stwie. Rodzice mieli przekazywa córk owi. Mia o miejsce po wi cenie obr czek i ich na enie, potem Msza w. Inne rytua y tak e stwierdza y, e ma stwo nale o zawiera publicznie i z kap anem. Gracjan stwierdza , e je li ma stwo zosta o zawarte prywatnie, to jest ono wa ne, ale nieprawne. Synody i papie e XII wieku przepisywali ró ne tajemne  ma stwo PRZED  (nie  spe nia o  wszystkich  warunków  ko cielnych,  ale  WA NE)    i PO  (ukrywane,ale zgodne  z prawem  kanonicznym) TAMETSI SPOSOBY PORWANIE najstarszy sposób wspó ycie decydowa o o istnieniy ma stwa zakazywano juz w leges barbarorum UMOWA KUPNA KOBIETY muntwald (ten co mia  w adz  nad kobiet ) z kandydatem na m a charakter umowy realnej potem przekazanie tylko samej mundium UMOWA REALNA UMOWA KUPNA KOBIETY ju  u Franków przedmiotem nie by a kobieta, ale w adza nad ni 2 AKTY ZMÓWINY ustne porozumienie przysz ego ma onka z muntwaldem ustalano cen  kupna, termin  lubu, warunki materialne ZADATEK - gwarancja np. pier cionek wkrótce to zadatek zast pi  cen  i sta si  symbolem oraz gwarancj  zawarcia ma stwa ZDAWINY uroczyste przekazanie narzeczonej w domu narzeczonej POK ADZINY fizyczna konsumpjca zwi zku rozwi zanie mier za wspóln  zgod  ma onków rozwi zanie z woli m a (za odszkodowaniem) UMOWA FORMALNA FORMA USTANOWIONA PRZEZ KO CIÓ monogamiczno nierozerwalno ale niewa no  stwierdzana przez s dy papieskie JURYSDYKCJA S DÓW  KO CIELNYCH ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz