Dziedziczenie w prawie feudalnym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dziedziczenie w prawie feudalnym - strona 1

Fragment notatki:


D ZIEDZICZENIE W PRAWIE FEUDALNYM OGÓLNIE powstanie i rozwój prawa spadkowego wi e si  z indywidualizacj  w asno ci charakter wspólnotowy, zbiorowy ruchomo ci / nieruchomo ci najdawniejsze  zasady  dziedziczenia  dotyczy y  ruchomo ci (synowie bro  i zbroje, córki ubrania, ozdoby) DZIEDZICZENIE jest to zgodne z prawem przej cie praw i obowi zków zmar ego z chwil  jego  mierci na jedn  albo kilka osób DOBA NOWO YTNA NIE wykszta ci a zasady SWOBODY testowania i PRYMATU dziedziczenia testamentowego TESTAMENTOWE uznanie testamentu jako aktu woli post powa o powoli i stopniowo najwcze niej  na  terenach nieprzerwanego  wp ywu  prawa  rzymskiego oraz w prawie miejskim prawo germa skie nie dopuszcza o swobodnego dysponowania maj tkiem do rozwoju dziedziczenia testamentowego PRZYCZYNI  SI KO CIÓ teologiczna zasada wolnej woli cz owieka pod e ideowe WZGL DY MAJ TKOWE testament jako AKT RELIGIJNY wykonawce wyznacza  Ko ció jurysdykcja pocz tkowo s dy ko cielne testament to  rodek s cy dysponowaniu maj tkiem ale równie   ZBAWIENIU DUSZY ! KONCEPCJA "USYNOWIENIA CHRYSTUSA" dla zbawienia duszy ojciec móg  przeznaczy  w testamencie tak  cz  swego maj tku dla Ko cio a, jak  uzyskiwa  ka dy z synów doprowadzi a do wykszta cenia  tzw. CZ CI SWOBODNEJ pocz tkowo tylko Ko cio owi potem te  ludziom  wieckim w Polsce TRZECIZNA (1/3 maj tku) w Polsce w XVI wieku zakaz przekazywania nieruchmo ci na rzecz Ko cio a trzeba przyzna , ze ciekawa koncepcja :) FORMY TESTAMENTU USTNY PISEMNY PRYWATNY sporz dzany przy  wiadkach PUBLICZNY sk adany do ksi g urz dowych TESTAMENT SKAZANEGO NA  MIER do XVIII wieku w Brytanii wa ny gdy -  wyznanie winy, denuncjacja winnych  i informacja o miejscu ukrycia przedmiotów  pochodz cych z przest pstwa POLSKA testament od ko ca XII wieku XIV-XV wiek  INSTYTUCJA TRZECIZNY ograniczenia na rzecz Ko cio a (zob. wy ej) prawo spadkowe szlachty - Korektura Pruska (1598) prawo spadkowe miejskie - prawo niemieckie (magdeburskie) SUKCESJE SZCZEGÓLNE DOBRA LENNE dziedziczy  NAJSTARSZY syn  wasala pod warunkiem enia ho du lennego seniorowi redniowiecze ORDYNACJE na Zachodzie = fideikomisy dziedziczenie przez JEDNEGO tylko spodkobierc najstarszy krewny m ski (zasada senioratu) albo najstarszy syn ordynata (zasada primogenitury) te dwa doba nowo ytna DZIEDZICZENIE GOSPODARSTW ROLNYCH - w asno  podzielona wyznaczenie dziedzica  spo ród synów  zmar ego wymaga o akceptacji w ciciela zwierzchniego (zwykle najstarszy) BEZTESTAMENTOWE przewaga dziedziczenia beztestamentowego ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz