Zdolności do czynności prawnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdolności do czynności prawnych - strona 1

Fragment notatki:


ZDOLNO  DO CZYNNO CI PRAWNYCH EPOKA FEUDALNA PE NA ZDOLNO pe noletni i zdrowy m czyzna ogólnie OGRANICZENIA wiek na pocz tku granice wieku nie by y jednolite i precyzyjne (cz sto ustalano to kazuistycznie) w prawie  redniowiecznym wyró niano 2 etapy nieletnio pe noletnio okres rodowo-plemienny ten kto zdolny by  do pos ugiwania si  broni ale te  np. 12-15 lat w niektórych leges barbarorum w prawie nowo ytnym wiek ustalano ju precyzyjnie (w zwi zku z m.in wielkimi kodyfikacjami) STARO te  mog a ogranicza  zdolno  do czynno ci prawnych - np w prawie niemieckim po uko czeniu 60 albo 70 obowi zek ustanowienia opieki albo kurateli wynika o to z niezdolno ci pos ugiwania si  broni redniowiecze) pocz tkowo ca kowita niezdolno w dobie nowo ytnej znaczne ograniczenia najmniejszym  ograniczeniom  podlega y jedynie wdowy juz od XIII mog y  prowadzi   zak ad  rzemie lniczy  m a zarz dza  maj tkiem i sprawowa opiek  nad dzie mi ograniczenia nie mog y sprawowa  opieki nie mog y dysponowa  maj tkiem w aktach inter vivos i w testamencie PRAWO KLUCZA - prawo zarz dzania gospodarstwem pod nieobecno  m a instytucja MUNDIUM adza opieku cza ojca, m a albo innych skich cz onków rodziny nad  kobiet zdrowie oceny  stanu  zdrowia dokonywano  poprzez  ogl dziny zdrowie fizyczne wymagano w  redniowieczu np. do wa no ci umów i testamentów zdrowie psychiczne szale cy, wariac, furiosi i ob kani pozostawali pod OPIEK UBEZW ASNOWOLNIENIE znane w dobie nowo ytnej (urz dowe) uniemo liwia o  dokonywanie jakichkolwiek wa nych o wiadcze  woli (nawet w przerwach choroby - lucida intervalla) dotyczy o tak e OPILCÓW i MARNOTRAWCÓW ca kowite albo cz ciowe tryb  ycia (marnotrawstwo, pija stwo) wyznanie PRAWO KAPITALISTYCZNE zdolno  do czynno ci prawnych jest jednolita dla wszystkich obywateli i oparta na zasadzie równo ci wobec prawa mimo to znaczne ograniczenie : 1. m atek wyst powa o we wszystkich kodeksach cywilnych (szczególnie XIX wieku)  by  ustawowym przedstawicielem  ony 2. dzieci pozama skich 3 podstawowe OGRANICZENIA wiek zdrowie psychiczne inne marnatrawstwo i opilstwo (BGB i ZGB) wyznanie (Austria do 1859) ZGB pe noletno 20 istnia a  mo liwo  UPE NOLETNIENIA  osoby niepe noltniej  np  przez  zawarcie  ma twa (ale musi mie  uko czone min. 18 lat) BGB pe noletno 21 ASNOWOLNO przez orzeczenie s dowe kiedy? choroba umys owa, s abo  umys owa nara enie na niedostatek na óg, pija stwo - je eli nie pozwala prowadzi  spraw, powoduje niedostatek mozna uchylic dzisiaj - ubezw asnowolnienie w 1957 wprowadzono ustaw  o równouprawnieniu p ci

(…)

… rodziny
nie mog y dysponowa maj tkiem w aktach
inter vivos i w testamencie
ograniczenia
dzieci naturalne, "zwyk e" (przez zwi zek ludzi wolnych)
PRAWO KLUCZA - prawo zarz dzania
gospodarstwem pod nieobecno m a
mog y uzyska status dziecka urodzonego w
ma
twie przez zawarcie ma
stwa przez rodziców
nawet uznanie nie dawa o w pe in praw spadkowych
dzieci zrodzone w zwi zkach "cudzo nych i
kazirodczych" (minimum jedna osoba
pozostawa a w wa nym zwi zku ma
skim)
Kodeks Napoleona
instytucja MUNDIUM
2 KATEGORIE DZIECI
POZAMA
SKICH
oceny stanu zdrowia dokonywano poprzez ogl dziny
ZDOLNO
DO
CZYNNO CI
PRAWNYCH
bezwgl dny zakaz poszukiwania ojcostwa
zdrowie fizyczne
nie mia y praw spadkowych ani po ojcu ani po matce
zdrowie
nowele z 1914-16 poprawia y status kobiet
upo ledzenie praw dzieci pozama
zakaz ma
stw…
… ci prawnych
jest jednolita dla wszystkich
obywateli i
przez orzeczenie s dowe
mimo to znaczne ograniczenie :
umys owa
nara enie na niedostatek
kiedy?
oparta na zasadzie równo ci
wobec prawa
ASNOWOLNO
na óg, pija stwo - je eli nie pozwala
prowadzi spraw, powoduje niedostatek
PRAWO
KAPITALISTYCZNE
w 1957 wprowadzono ustaw o równouprawnieniu p ci
upo ledzenie praw dzieci pozama
ustawodawstwo III Rzeszy
(ustawy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz