Dr Andrzej Gulczyński - strona 5

Prawo własności w wielkich kondyfikacjach

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 147
Wyświetleń: 826

PRAWO W ASNO CI W WIELKICH KODYFIKACJACH Code Civil reprezentant kapitalizmu wczesnego, wolnokonkurencyjnego liberalizm indywidualizm triada wolno ci osoby ASNO CI kontraktowania DEFINICJA "W asno  jest to prawo u ywania rzeczy i rozporz dzania nimi w sposób najbardziej nieograniczony, byleb...

Przedsoborowa forma zawierania małżeństwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

W prawie rzymskim i germa skim prawo ma skie by o ró ne od prawa kanonicznego. ówna ró nica by a w przeszkodach i traktowaniu nierozerwalno ci ma stwa. Ko ció wykonywa swoj adz prawodawcz i downicz . Dopiero w X i XI wieku uznano wy czn kompetencj Ko cio a. prawo 

Pytania- egzamin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 728
Wyświetleń: 5894

EGZAMIN HPS PYTANIA - DR GULCZYŃSKI PYTANIA 1 I 2: 1. Wpływ szkoły socjologicznej na polskie prawo karne XX-lecia 2. Znaczenie BGB 3. Systemy prawa w Polsce międzywojennej 4. Humanizm prawniczy 5. Kryteria podziału rodzin prawa 6. Koncepcje podmiotów prawa innych niż człowiek w czasach feuda...

Pytania egzaminacyjne - Feudalizm

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2639

Leges romanae barbarorum cechy charakterystyczne prawa feudalnego Źródła prawa zwyczajowego w średniowieczu Spisy prawa zwyczajowego w średniowieczu Spisy prawa zwyczajowego w państwach Europy zachodniej w średniowieczu. Źródła prawa miejskiego w średniowiecznej Europie. (2) Źródła prawa miejskieg...

Statuty Kazimierza Wielkiego i Ruska prawda

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 133
Wyświetleń: 868

STATUTY KAZIMIERZA WIELKIEGO = Statuty piotrkowsko-wiślickie (1356-1362) statut = ustawa władców polskich zbiór polskiego prawa ziemskiego wyraz wzrostu aktywności ustawodawczej monarchy (zjednoczenie państwa wywarło wpływ na rozwój tendencji integracyjnych w dziedzinie prawa sądowego) nie jest...

Tamtesi- typ małżeństwa (1563)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

TAMETSI - typ ma stwa (1563) Sobór jednocze nie wprowadzi zasad , ma stwo winno by zawierane w parafi miejsca zamieszkania narzeczonej. Ma stwo zawarte wed ug formy okre lonej przez dekret soborowy by o ma stwa mog o by przeprowadzone jedynie w W czno ci z tym wprowadzi Sobór, na wniosek Bart omi...

Tametsi, Recepcja prawa rzymskiego i źródła prawa kanonicznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1218

TAMETSI 1563 akt prawny, który był wytworem Soboru Trydenckiego jednolita regulacja sposób zawarcia małżeństwa między katolikami forma wyznaniowa obligatoryjną i powszechną formą zawarcia małżeństwa warunki: forma - ślub (declaratio consensus), czyli zgodne oświadczenie woli obojga nupturientó...

Typizacja prawa własności w prawie PRL-u

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

TYPIZACJA PRAWA ASNO CI w prawie PRL-u ZASADY i FORMY OBROTU PRAWNEGO TENDENCJA:  zmniejszenie obszaru regulacji prawnej metodami maj cymi charakter cywilnoprawny -- na rzecz regulacji w ciwych prawu administracyjnemu, finansowemu, a nawet karnemu bo: 1.  uprzemys owienie 2.  urbanizacja 3. zwi k...

XX lecie - unifikacja - prawo cywilne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

XX lecie - unifikacja - prawo cywilne CZEGO SI  NIE UDA O prawo osobowe ma skie w 1929 by  gotowy projekt Karola Lutosta skiego mieszane prawo ma skie WYBÓR warunkiem zawarcia ma stwa WYZNANIOWEGO by o udukomentowanie braku przeszkód cywilnych duchowny przesy  protokó lubu do USC i tam sporz dzan...

Zdolność do czynności prawnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 147
Wyświetleń: 770

Zdolność do czynności prawnych Ogólnie: uzyskuje się ją wraz z uzyskaniem pełnoletności, częściową w wieku 13 lat - pozwala to na zawieranie umów dotyczących czynności życia codziennego (np. kupno) w epoce ludów barbarzyński było to uzależnione od zdolności fizycznych - dla kobiet wiek był obni...