Typizacja prawa własności w prawie PRL-u

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typizacja prawa własności w prawie PRL-u - strona 1

Fragment notatki:


TYPIZACJA PRAWA ASNO CI w prawie PRL-u ZASADY i FORMY OBROTU PRAWNEGO TENDENCJA:  zmniejszenie obszaru regulacji prawnej metodami maj cymi charakter cywilnoprawny -- na rzecz regulacji w ciwych prawu administracyjnemu, finansowemu, a nawet karnemu bo: 1.  uprzemys owienie 2.  urbanizacja 3. zwi kszanie si  funkcji pa stwa w sferze produkcji rolnej STOPIE  OCHRONY PRAWNEJ szczególna ochrona interesu spo ecznego przez jaki  czas istnia a kara  mierci za przest pstwa o charakterze gospodarczym, tj. przeciw mieniu spo ecznemu konsekwencje w praktyce tzw. specjalna zdolno  prawna socjalistycznych osób prawnych ZASADA JEDNOLITEGO FUNDUSZU MIENIA OGÓLNONARODOWEGO podmiotem w asno ci  rodków produkcji jest "ca y naród w osobie pa stwa socjalistycznego" pa stwowe osoby prawne NIE BY Y W CICIELAMI, a tylko ZARZ DCAMI maj tku ogólnarodowego DOMINACJA w asno ci spo ecznej ograniczenia sfery  stosunków umownych  przez: 1. centralne planowanie 2. administracyjne zarz dzanie gospodark STOSUNKI j.g.u  j.g.u j.g.u. - to jednostki organizacyjne reprezentuj ce sektor uspo eczniony, a wi c pa stwowe i spó dzielcze stosunki na zasadzie CENTRALNEGO PLANOWANIA I CENTRALNEGO ZARZ DZANIA trzeba to by a pogodzi  z prawem warto ci, równo ci podmiotów i wolno ci umów stosunki prawne -  PRAWO GOSPODARCZE w Polsce niestabilny cz ste zmiany aktami ni szej rangi ni  ustawy ale w PRL-u nie by o odr bnego kodeksu prawa gospodarczego pa stwowe komisje arbitra owe wypracowywa y zasady prawne obrotu uspo ecznionego 1949 G ówna Komisja Arbitra owa osoby fizyczne  j.g.u. oparcie prawne w aktach o nocjonalizacji, reformie rolnej oraz w konstytucji rodek techniczny procesu adaptacji - KLAUZULE GENERALNE przedwojennego kodeksu zobowi za , p.o.p.c z 1946 i 1950 np. zasady wspó ycia spo ecznego w Pa stwie Ludowym odsy y do kryteriów moralnych, POLITYCZNYCH i EKONOMICZNYCH osoby fizyczne  osoby fizyczne DOKTRYNA dyskusja o celowo ci i mo liwo ci utrzymania mocy obowi zuj cej prawa przedwojennego ZA uszniejsze jest stopniowe jego zast powanie nowym prawem zapobieganie niepewno ci prawa równie  marksistowska teoria zaakceptowa a przej ciowe obowi zywanie dawnego prawa POST POWO  PRAWA PRZECIW konkurencyjny charakter obrotu cywilnoprawnego wobec administracyjnych metod kierowania gospodark orzecznictwo s dów dostosowywa o stare przepisy do potrzeb socjalistycznego pa stwa i nadrz dnego interesu spo ecznego nad interesem jednostki pomoc w transformacji równie  nauka - komentarze i interpretacje DOKTRYNA XX-lecia mi dzywojennego spór liberalizm i indywiduaizm  VS  kierunek socjalny (interes spo eczny) rowno  stron i swoboda umów, ale z ograniczeniami ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz