Prawo własności i jego ograniczenia w Code Civil

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo własności i jego ograniczenia w Code Civil  - strona 1

Fragment notatki:


PRAWO W ASNO CI i jego ograniczenia w Code Civil i BGB ASNO najpe niejsze i nieskr powane adztwo jednostki nad rzecz BGB reprezentant rozwini tego kapitalizmu monopolistycznego ograniczenie indywidualizmu praw jednostki wzrost znaczenia interesów wspólnych i dobra spo ecznego DEFINICJA "W cicielowi jakiej  rzeczy wolno, o ile ustawy albo prawa osób trzecich temu si  nie sprzeciwiaj , z rzecz  wed ug upodobania  post powa   i wyklucza   drugie  osoby  od wywierania wszelkich wp ywów" immisje NIEISTOTNE lub NORMALNE w danej okolicy  nie by y naruszeniem prawa w asno ci WYW ASZCZENIE z przyczyn dobra publicznego za odszkodowaniem liczne ograniczenia DOSTOSOWYWANIE DLACZEGO? ograniczenia dla dobra wspólnego konflikty i napi cia spo eczne poszerzanie ingerencji pa stwa poprzez  orzecznictwo  s dów  (szczególnie  Francja) nowelizacje zakaz szykany BGB ustawodawstwo pozakodeksowe ustawy o prawie budowlanym, wodnym, górniczym, o ochronie rodowiska naturalnego Code Civil reprezentant kapitalizmu wczesnego, wolnokonkurencyjnego liberalizm indywidualizm triada wolno ci osoby ASNO CI kontraktowania DEFINICJA "W asno  jest to prawo u ywania rzeczy i rozporz dzania nimi w sposób najbardziej nieograniczony, byleby  nie czyniono  z nich  u ytku przez ustawy lub urz dzenia zabronionego" definicja negatywna prawo w asno ci nie mia o charakteru absolutnego wzrost ogranicze  o schy ku XIX i w XX wieku WYW ASZCZENIE na u ytek publiczny UPRZEDNIE sluszne wynagrodzenie szeroka ochrona w ciciela immisje bez zgody s siada traktowano jako naruszenie prawa w asno ci OGRANICZENIA ebno ci gruntowe prawa s siedzkie zakaz wykonywania prawa w sposób naruszaj cy interes osób trzecich orzecznictwo  znalazlo potem  tutaj zasad   dobra ogólnego,  zasad   s uszno ci,  a  tak e  konstrukcj nadu ycia prawa podmiotowego HPS PRAW O W ASNO CI i jego ograniczenia w Code Civil i BGB.mmap -  2007-04-27 - ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz