Prawo własności w epoce feudalnej i jego ograniczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo własności w epoce feudalnej i jego ograniczenia  - strona 1

Fragment notatki:


PRAWO W ASNO CI W EPOCE FUDALNEJ I JEGO OGRANICZENIA OGRANICZENIA specyficzne dla epoki feudalnej RODZINNE pocz tkowo wymóg zgody rodziny na sprzeda  ziemi niedzia wspólnota w asno ciowa, powstawa a z mocy prawa niedzia  ojcowski (ojciec i synowie) i braterski odpowiedzialno  solidarna ordynacje maj tki niepodzielne, dziedziczone przez jednego cz onka rodziny (np. na zasadzie primogenitury) pozycja kobiety STANOWE asno  podzielona zakazy nabywania nieruchomo ci ziemskich przez mieszczan, duchowie stwo i  ydów mieszczanie- 1496 Statut Piotrkowski Ko ció  - tzw. ustawy amortyzacyjne - zakaz przysporze  na rzecz Ko cio a RZECZOWE (wynikaj ce z istoty prawa rzeczowego) prawo bli szo ci prawo pierwokupu retrakt prawo krewnych do odkupienia sprzedanej obcemu nieruchomo ci w ustalonym terminie i za sum , któr  zap aci  nabywca spotykane równie  dzisiaj STOSUNKI S SIEDZKIE podobnie jak w prawie rzymskim OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE PRAWO PUBLICZNE regalia uprawnienia przys uguj ce wy cznie panuj cemu np. polowanie na jelenie regalia górnicze w Polsce zniesione Artyku ami henrykowskimi 1573 PRAWA SZCZEGÓLNE prawo budowlane prawo administracyjne prawo sanitarne OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA przedmiot pocz tkowo rzecz  by y jedynie  rzeczy materialne  - potem (wp yw prawa rzymskiego, glosatorów i komentatorów) rownie rzeczy niematerialne ruchome nieruchome dobra dziedziczne dobra nabyte przede wszystkim ziemia dopuszczone do obrotu extra commenrcium rozwój poj cia dominium pocz tkowo NIE ROZRÓ NIANO ASNO CI od POSIADANIA ka de w adztwo nad  rzecz  traktowano jako w asno prawo w asno ci na ziemiach polskich - XII/XIII wiek ROZWÓJ POJ CIA BO: przemiany gospodarcze w zwi zku z nadaniami ziemi przez pa stwo i Ko ció badania nad prawem rzymskim i edukacja praktyka s dowa juz w XIII wieku ukszta towa  sie proces posesoryjny i petytoryjny XVI wiek  - ROZRÓ NIENIE W ASNO CI od POSIADANIA ASNO  PODZIELONA konstrukcja rozbudowana przez glosatorów RÓD A nadania ziemi system hierarchii lennej podzia  triady w asno ci na 2 osoby ciciel zwierzchni ciciel podleg y najbardziej powszechna * W ASNO  ALODIALNA wolna, bezwarunkowa dominowa a w Polsce (szlachta) równie  p d. Francja (wp yw prawa rzymskiego) niepodlega a innemu w adztwu wolna do zobowi za  i ci arów feudalnych * W ASNO  ZBIOROWA ASNO  POSPÓLNEJ R KI np. niedzia  rodzinny (braterski, ojcowski) KOMPETENCJE PUBLICZNOPRAWNE CICIELA ZIEMI prawo do renty feudalnej zale no ci osobiste uprawnienia administracyjno - policyjne i s downicze SPOSOBY NABYWANIA ASNO CI PIERWOTNE zaw aszczenie polowanie znalezienie zdobycie  upu wojennego ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz