Uniwersytet Warszawski - strona 762

Zawieszenie postępowania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kontrola skarbowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1288

Zawieszenie postępowania Art. 201. § 1. Organ podatkowy zawiesza postępowanie:   1)  w razie śmierci strony, jeżeli postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe;   2)  gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ l...

Postrzeganie siebie i informacja zwrotna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Postrzeganie siebie. Postrzeganie siebie. Informacja zwrotna. Informacja zwrotna. Materia y do zaj „Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2009 Poznanie siebie Poz...

Inteligencja emocjonalna - Samoregulacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Inteligencja emocjonalna Inteligencja emocjonalna Materia y do zaj „Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2008 definicja definicja „Sukces w yciu zale y nie ...

Zespół- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zachowanie organizacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

Zespó Zespó 2009 Materia y do zaj „Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2009 Czym jest grupa? Czym jest grupa? Grup stanowi minimum dwie osoby, które wspó dzia aj ze sob , b siebie nawzajem i razem d c zale ne od do real...

Cykl życia projektu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

Cykl życia projektu Jest to uogólnione przedstawienie przebiegu projektu opierające się na założeniu, że różne projekty mogą być realizowane wg powtarzalnego schematu (cyklu) obejmującego podobne fazy i etapy. Daje to możliwość sformułowania ogólnych zasad, wytycznych i zastosowania uniwersalnych m...

Inicjowanie i definiowanie projektu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1281

Inicjowanie i definiowanie projektu. Inicjowanie projektu obejmuje następujące czynności: - analizę potrzeb- ze względu na złożoność, kosztowność i długotrwałość projektów, a także związane z nimi ryzyko inicjatywy projektów muszą wynikać ze szczegółowych analiz potrzeb przedsiębiorstwa, np. anali...

Istota i zasady techniki sieciowej CPM

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1421

Istota i zasady techniki sieciowej CPM Metoda ta należy do grupy deterministycznych technik planowania sieciowego. Jej istotę stanowi konstrukcja szczególnego rodzaju grafu sieciowego, przedstawiającego czynności i zdarzenia składające się na projekt i dokonywanie obliczeń na podstawie tego grafu. ...

Planowanie struktury projektu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

Planowanie struktury projektu Przebieg: sprecyzowanie celów projektu zebranie dodatkowych informacji dotyczących projektu określenie struktury hierarchicznej projektu określenie struktury kooperacyjnej projektu opis czynności projektu w postaci pakietów roboczych Uczestnicy: zespół projektowy...

Projekt - cechy, istota

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

Projekt - istota, definicja, cechy wyróżniające Projekt - przedsięwzięcie niepowtarzalne, złożone, wielopodmiotowe, zawarte w określonym czasie, realizowane z wykorzystaniem skończonej liczby zasobów, przeprowadzone zgodnie z planem, który ze względu na skomplikowanie bywa sporządzany przy pomocy s...

Projektowa organizacja macierzowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1204

Projektowa organizacja macierzowa Zarządzanie projektami wprowadza do struktury przedsiębiorstwa dodatkowy- projektowy- wymiar koordynacji. Stanowi to argument za zastosowaniem organizacji macierzowej do realizacji projektów. Polega ...