Uniwersytet Warszawski - strona 761

Wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

WSTĘP Optymalna struktura kapitału to ustalone optymalne relacje pomiędzy kapitałami własnymi a kapitałami obcymi albo optymalny poziom zadłużenia przedsiębiorstwa. Jednym z głównych zadań zarządzających finansami firmy jest ustalenie takiej struktury, która minimalizując koszt kapitału prowadziłab...

Źródła długoterminowych kapitałów obcych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Źródła długoterminowych kapitałów obcych a) Kredyt bankowy długoterminowy Zaciągany jest głównie na określone przedsięwzięcia inwestycyjne, polegające na nabyciu rzeczowych składników majątkowych o długim okresie użytkowania. Jednym z warunków uzyskania takich kredytów może być zaakceptowanie prze...

Decyzje - forma zakończenia postępowania kontrolnego w KS

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kontrola skarbowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

Decyzje Decyzja jest jedną z form zakończenia postępowania kontrolnego w KS.( art. 24-26 ustawy o KS) Organ KS ma prawo wydawania decyzji. Decyzje mogą być wydawane nie tylko w sprawach dotyczących ustalenia zobowiązań podatkowych co wynika z ustawy o KS, ale mogą także dotyczyć umorzenia postępow...

Inspektor KS

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kontrola skarbowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1057

KTO MOŻE BYĆ INSPEKTOREM KS? Art. 39. 1. Inspektorem może być ten, kto:   1)  posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;   2)  ma nienaganną opinię i nie był karany za przestępstwo z winy umyślnej;   3)  posiada wyższe wykształcenie prawnicze, ekon...

Kto podlega KS mówi art

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kontrola skarbowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Kto podlega KS mówi art.4:( zakres podmiotowy) Art. 4. 1. Kontroli skarbowej podlegają:   1)  zobowiązani do świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa lub państwowych funduszy celowych;( wszyscy podatnicy)   2)  wydatkujący, przekazujący i otrzymujący środki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pk...

Pytania - kontrola skrabowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kontrola skarbowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

Pytania: 1. Inspektor KS może powierzyć upoważnionym pracownikom przeprowadzenie czynności kontrolnych polegających na: a) przesłuchaniu strony b) przesłuchaniu świadka c) dokonaniu oględzin 2. W przypadku, gdy strona ustanowiła pełnomocnika decyzję uważa się za doręczoną, jeżeli została doręczo...

Stwierdzenie nieważności decyzji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kontrola skarbowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

Stwierdzenie nieważności decyzji Art. 247. § 1. Organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która:   1)  została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości; (Dyrektorzy UKS działają na swoim terenie i są właściwi dla danego terenu)   2)  została wydana bez podstawy prawnej;   3) ...

Ustaw ordynacja podatkowa należy stosować odpowiednio tzn

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kontrola skarbowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

Ustawę ordynacja podatkowa należy stosować odpowiednio tzn.: Art. 31. 1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z wyłąc...

Wezwania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kontrola skarbowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

Wezwania Art. 155. § 1. Organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy. § 2. Jeżeli osoba wezwana ni...

Załatwienie spraw

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kontrola skarbowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

ZAŁATWIENIE SPRAW Dla kontroli podatkowej ten rozdział powinien być stosowany bardzo wybiórczo i ostrożnie, ponieważ KS ma bardzo ważne, określone terminy, ale w czasie trwania postępowania kontrolnego może strona wystąpić z wnioskami c...