Zespół- opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zespół- opracowanie - strona 1 Zespół- opracowanie - strona 2 Zespół- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zespó
Zespó
2009
Materia y do zaj
„Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2009
Czym jest grupa?
Czym jest grupa?
Grup stanowi minimum dwie osoby,
które wspó dzia aj ze sob , b
siebie nawzajem i razem d
c zale ne od
do realizacji
okre lonych celów.
formalne
GRUPY
nieformalne
Materia y do zaj
kierowane
zadaniowe
interesów
kole
skie
„Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2008
1
Dlaczego ludzie tworz grupy?
Dlaczego ludzie tworz grupy?
Bezpiecze stwo
Bezpiecze stwo
Status
Status
Poczucie w asnej warto ci
Poczucie w asnej warto ci
Przynale no
Przynale no
Si a
Si a
Osi ganie celu
Osi ganie celu
Materia y do zaj
„Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2008
Ró norodno
Ró norodno
i status w grupie
i status w grupie
Ró norodno
Ró norodno
pod wzgl dem p ci, osobowo ci, opinii, zdolno ci, umiej tno ci
pod wzgl dem p ci, osobowo ci, opinii, zdolno ci, umiej tno ci ii
punktów widzenia zapewnia wi ksze prawdopodobie stwo
punktów widzenia zapewnia wi ksze prawdopodobie stwo
skutecznego wykonania zadania. Mimo mo liwo ci wyst powania
skutecznego wykonania zadania. Mimo mo liwo ci wyst powania
konfliktów spowolnienia jej pracy jest ona nadal skuteczniejsza
konfliktów ii spowolnienia jej pracy jest ona nadal skuteczniejsza
ni grupa jednorodna.
ni grupa jednorodna.
Status
Status
wyznacza rang pozycj lub miejsce w hierarchii grupy
wyznacza rang ,, pozycj lub miejsce w hierarchii grupy
mo e by ustalony formalnie przez grup poprzez nadanie
mo e by ustalony formalnie przez grup poprzez nadanie
okre lonego tytu u
okre lonego tytu u
status nieformalny jest osi gany na podstawie cech w asnych
status nieformalny jest osi gany na podstawie cech w asnych ii
nie zawsze jest on mniej istotny od formalnego
nie zawsze jest on mniej istotny od formalnego
Materia y do zaj
„Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2008
2
zespó projektowy
zespó projektowy
Warunki efektywno ci zespo u:
Warunki efektywno ci zespo u:
wspólna wizja, cele
wspólna wizja, cele
wspólne warto ci, normy, zasady wspó pracy
wspólne warto ci, normy, zasady wspó pracy
ciwe przywództwo – akceptowany, dziel cy si
ciwe przywództwo – akceptowany, dziel cy si
odpowiedzialno ci lider
odpowiedzialno ci lider
adz
adz ii
dobra komunikacja
dobra komunikacja
zaufanie, dobre relacje
zaufanie, dobre relacje
wzajemne uzupe nianie si
elastyczny podzia zada
wzajemne uzupe nianie si ii elastyczny podzia zada
wykorzystanie potencja u rozwój wszystkich uczestników
wykorzystanie potencja u ii rozwój wszystkich uczestników
mo liwo
mo liwo
Materia y do zaj
eksperymentowania twórczego dzia ania
eksperymentowania ii twórczego dzia ania
„Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2008
fazy

(…)

…:
jasne cele, warto ci, normy,
jasne cele, warto ci, normy,
identyfikacja z zespo em, odpowiedzialno
identyfikacja z zespo em, odpowiedzialno
otwarto
otwarto
za wspólne cele
za wspólne cele
nawet na trudne problemy, odrzucenie rutyny
nawet na trudne problemy, odrzucenie rutyny
Potrzeby zespo u:
Potrzeby zespo u:
nowe wyzwania, docenianie sukcesów zespo u,
nowe wyzwania, docenianie sukcesów zespo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz