Konflikt- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konflikt- opracowanie - strona 1 Konflikt- opracowanie - strona 2 Konflikt- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Konflikt
Konflikt
Materia y do zaj
„Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2008
czynniki wywo uj ce konflikt
czynniki wywo uj ce konflikt
1) czynniki osobowo ciowe
1) czynniki osobowo ciowe
ró ne systemy warto ci
ró ne systemy warto ci
prezentowane postawy
prezentowane postawy
zaszeregowanie ludzi (czy on jest przyjacielem czy wrogiem,
zaszeregowanie ludzi (czy on jest przyjacielem czy wrogiem,
czy mog mu zaufa czy b
mia z niego jaki po ytek);
czy mog mu zaufa ,, czy b
mia z niego jaki po ytek);
ogólne oczekiwania przekonania
ogólne oczekiwania ii przekonania
typy osobowo ci (np. jednostki silnie autorytarne, o niskiej
typy osobowo ci (np. jednostki silnie autorytarne, o niskiej
samoocenie, brak elastyczno ci)
samoocenie, brak elastyczno ci)
Materia y do zaj
„Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2008
1
czynniki wywo uj ce konflikt
czynniki wywo uj ce konflikt
2) problemy w komunikowaniu si
2) problemy w komunikowaniu si
filtry, szumy, wybór kana u komunikacji
filtry, szumy, wybór kana u komunikacji
szumy
Nadawca/Odbiorca
szumy
WIADOMO
Nadawca/Odbiorca
obszar podzielanych
znacze
osobisty obszar
znacze
Materia y do zaj
osobisty obszar
znacze
„Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2008
czynniki wywo uj ce konflikt
czynniki wywo uj ce konflikt
3) relacje grupowe / struktura
3) relacje grupowe / struktura
wielko
struktura grupy
wielko ii struktura grupy
tworzenie si klik
tworzenie si klik
presja grupowa ii stereotypy
presja grupowa stereotypy
4) uk ady powi zania mi dzyludzkie
4) uk ady ii powi zania mi dzyludzkie
relacje hierarchiczne (gry o w adz nadu ywanie autorytetu)
relacje hierarchiczne (gry o w adz ,, nadu ywanie autorytetu)
amanie zasad, na których oparta jest relacja
amanie zasad, na których oparta jest relacja
konflikt interesów wewn trz firmy
konflikt interesów wewn trz firmy
wysoki poziom stresu (np. zawiedzione aspiracje zawodowe)
wysoki poziom stresu (np. zawiedzione aspiracje zawodowe)
niejasno sytuacji organizacyjnej
niejasno sytuacji organizacyjnej
niewyra ny podzia kompetencji
niewyra ny podzia kompetencji
kultura firmy (np. rywalizuj ca)
kultura firmy (np. rywalizuj ca)
Materia y do zaj
„Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2008
2
przebieg konfliktu
przebieg konfliktu
NIEUJAWNIONA
OPOZYCJA
ROZPOZNANIE I
PERSONALIZACJA
Warunki poprzedzaj ce:
zmienne osobowe, komunikacja,
struktura
konflikt
postrzegany
wzrost
efektywno ci
grupy
WYNIKI
Post powanie:
- rywalizacja
- wspó praca
- ust pstwa
- unikanie
- kompromis
KONFLIKT
OTWARTY
ZACHOWANIE
Materia y do zaj
konflikt
odczuwany
spadek
efektywno ci
grupy
„Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2008
strategie dzia ania w ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz