Inteligencja emocjonalna - Samoregulacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inteligencja emocjonalna - Samoregulacja - strona 1 Inteligencja emocjonalna - Samoregulacja - strona 2

Fragment notatki:

Inteligencja emocjonalna
Inteligencja emocjonalna
Materia y do zaj
„Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2008
definicja
definicja
„Sukces w yciu zale y nie tylko od intelektu, lecz tak e od
„Sukces w yciu zale y nie tylko od intelektu, lecz tak e od
umiej tno ci kierowania emocjami.” (Daniel Goleman)
umiej tno ci kierowania emocjami.” (Daniel Goleman)
Inteligencja emocjonalna –zdolno do wyra ania swoich emocji w
Inteligencja emocjonalna –zdolno do wyra ania swoich emocji w
odpowiednich momentach ii w odpowiedni sposób.
odpowiednich momentach w odpowiedni sposób.
Jest to zdolno do formu owania wyra ania swoich odczu oraz
Jest to zdolno do formu owania ii wyra ania swoich odczu oraz
my li, zdolno do empatii, wra liwo na uczucia ii zachowania innych.
my li, zdolno do empatii, wra liwo na uczucia zachowania innych.
Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej pozwala w skuteczny sposób
Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej pozwala w skuteczny sposób
odczytywa regu y panuj ce w danej grupie/spo eczno ci w swobodny
odczytywa regu y panuj ce w danej grupie/spo eczno ci ii w swobodny
sposób dostosowa swoje zachowanie do tych regu
sposób dostosowa swoje zachowanie do tych regu ..
Materia y do zaj
„Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2008
1
Podstawy inteligencji emocjonalnej
Podstawy inteligencji emocjonalnej
Pi
Pi
podstaw inteligencji emocjonalnej to:
podstaw inteligencji emocjonalnej to:
samo wiadomo
wiadomo emocjonalna, poprawna samoocena,
samo wiadomo
wiadomo emocjonalna, poprawna samoocena,
wiara w siebie (rozpoznawanie w asnych emocji ju w momencie ich
w siebie (rozpoznawanie w asnych emocji ju w momencie ich
wiara
powstawania, pozwala to na lepsze kierowanie swoimi wyborami
powstawania, pozwala to na lepsze kierowanie swoimi wyborami ii
trafniejsze podejmowanie decyzji)
trafniejsze podejmowanie decyzji)
samoregulacja – samokontrola, sumienno
przystosowalno
samoregulacja – samokontrola, sumienno ,, przystosowalno ,,
innowacyjno (umiej tno radzenia sobie w sytuacjach niemi ych emocji
innowacyjno (umiej tno radzenia sobie w sytuacjach niemi ych emocji
innych w ciwe reagowanie na ich potrzeby)
innych ii w ciwe reagowanie na ich potrzeby)
motywacja – d enie do osi gni
zaanga owanie, inicjatywa, optymizm
motywacja – d enie do osi gni ,, zaanga owanie, inicjatywa, optymizm
empatia – rozumienie innych, doskonalenie innych, nastawienie us ugowe,
empatia – rozumienie innych, doskonalenie innych, nastawienie us ugowe,
wspieranie ró norodno ci, wiadomo polityczna
wspieranie ró norodno ci, wiadomo polityczna
umiej tno ci spo eczne – wp ywanie na innych, porozumienie,
umiej tno ci spo eczne – wp ywanie na innych, porozumienie,
agodzenie konfliktów, przewodzenie, katalizowanie zmian, tworzenie wi zi,
agodzenie konfliktów, przewodzenie, katalizowanie zmian, tworzenie wi zi,
wspó praca (nawi zywanie podtrzymywanie zwi zków z ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz