Komunikacja interpersonalna- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikacja interpersonalna- opracowanie - strona 1 Komunikacja interpersonalna- opracowanie - strona 2 Komunikacja interpersonalna- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Komunikacja
Komunikacja
interpersonalna
interpersonalna
Materia y do zaj
„Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2009
Jak ludzie si porozumiewaj ?
Jak ludzie si porozumiewaj ?
Akt komunikacji to spotkanie dwóch modeli wiata. Modele te
Akt komunikacji to spotkanie dwóch modeli wiata. Modele te
tworzone s
modyfikowane przez ca e ycie ka dego cz owieka.
tworzone s ii modyfikowane przez ca e ycie ka dego cz owieka.
Sztuka efektywnego komunikowania si to umiej tno
Sztuka efektywnego komunikowania si to umiej tno
modelu wiata drugiej osoby.
modelu wiata drugiej osoby.
Skuteczno
Skuteczno
poprzez:
poprzez:
zrozumienia
zrozumienia
ród o: „Komunikacja mi dzy lud mi”, S.P.Morreale PWN 2007
ród o: „Komunikacja mi dzy lud mi”, S.P.Morreale PWN 2007
w procesie komunikacji mo e zosta zapewniona
w procesie komunikacji mo e zosta zapewniona
wiadomo
wiadomo
procesu komunikacji
procesu komunikacji
dobre sformu owanie celu pod anie w jego kierunku przez ca y
dobre sformu owanie celu ii pod anie w jego kierunku przez ca y
czas trwania komunikacji
czas trwania komunikacji
znajomo
umiej tno
znajomo ii umiej tno
porozumiewania si
porozumiewania si
Materia y do zaj
wykorzystania technik narz dzi
wykorzystania technik ii narz dzi
„Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2009
1
Model Transakcyjny
Model Transakcyjny
ród o: „Komunikacja mi dzy lud mi”, S.P.Morreale PWN 2007
ród o: „Komunikacja mi dzy lud mi”, S.P.Morreale PWN 2007
szumy
Nadawca/Odbiorca
szumy
WIADOMO
Nadawca/Odbiorca
obszar podzielanych
znacze
osobisty obszar
znacze
osobisty obszar
znacze
Model transakcyjny zak ada, e ludzie w procesie komunikacji s równocze nie
Model transakcyjny zak ada, e ludzie w procesie komunikacji s równocze nie
nadawcami, jak odbiorcami komunikatu. W tym modelu pojawiaj si
nadawcami, jak iiodbiorcami komunikatu. W tym modelu pojawiaj si
równie „osobiste obszary znacze ”, czyli zestaw warto ci, postaw, przekona
równie „osobiste obszary znacze ”, czyli zestaw warto ci, postaw, przekona ii
my li, które nasz rozmówca rozwin w miar nabywania do wiadcze yciowych
yciowych
my li, które nasz rozmówca rozwin w miar nabywania do wiadcze
które maj wp yw na sposób porozumiewania si
ii które maj wp yw na sposób porozumiewania si ..
Materia y do zaj
„Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2009
Obszary znacze …
Obszary znacze …
1. do wiadczenia kulturowe
1. do wiadczenia kulturowe
wynikaj z ogólnej koncepcji wiata, która istnieje
wynikaj z ogólnej koncepcji wiata, która istnieje
w otaczaj cej nas spo eczno ci. Dotyczy norm ii
w otaczaj cej nas spo eczno ci. Dotyczy norm
warto ci popieranych przez dane spo ecze stwo,
warto ci popieranych przez dane spo ecze stwo,
czy nagrody.
czy nagrody.
2. do wiadczenia wychowawcze
2. do wiadczenia wychowawcze
to normy warto ci kr gu ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz