Postrzeganie siebie i informacja zwrotna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postrzeganie siebie i informacja zwrotna - strona 1 Postrzeganie siebie i informacja zwrotna - strona 2 Postrzeganie siebie i informacja zwrotna - strona 3

Fragment notatki:

Postrzeganie siebie.
Postrzeganie siebie.
Informacja zwrotna.
Informacja zwrotna.
Materia y do zaj
„Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2009
Poznanie siebie
Poznanie siebie
Introspekcja – spogl danie w g b siebie, wi e si
teori
Introspekcja – spogl danie w g b siebie, wi e si zz teori
samo wiadomo ci, wg. której podczas koncentracji na sobie oceniamy
samo wiadomo ci, wg. której podczas koncentracji na sobie oceniamy
asne zachowanie porównujemy je ze swoimi wewn trznymi
asne zachowanie ii porównujemy je ze swoimi wewn trznymi
warto ciami; dok adno zale y od inteligencji emocjonalnej
warto ciami; dok adno zale y od inteligencji emocjonalnej
Obserwacja w asnego zachowania – aby u wiadomi sobie jaka
Obserwacja w asnego zachowania – aby u wiadomi sobie jaka
jest nasza postawa lub emocje tworzymy dla nich wyja nienie na podstawie
jest nasza postawa lub emocje tworzymy dla nich wyja nienie na podstawie
obserwacji w asnego zachowania, obserwujemy równie konsekwencje
obserwacji w asnego zachowania, obserwujemy równie konsekwencje
zachowa
zachowa
Schematy „ja” – wiedz o sobie przek adamy na schematy pomagaj ce
Schematy „ja” – wiedz o sobie przek adamy na schematy pomagaj ce
organizowa rzeczywisto
dokonuje si to poprzez porównywanie z
organizowa rzeczywisto ,, dokonuje si to poprzez porównywanie z
innymi
innymi
Introspekcja spo eczna – zbieranie informacji zwrotnych otoczenia
Introspekcja spo eczna – zbieranie informacji zwrotnych zz otoczenia
Materia y do zaj
„Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2009
1
Postawy wobec siebie i innych
Postawy wobec siebie i innych
1)
1)
Ja nie jestem OK. Inni s OK.
Ja nie jestem OK. Inni s OK.
2)
2)
Ja nie jestem OK. Inni nie s OK.
Ja nie jestem OK. Inni nie s OK.
3)
3)
Ja jestem OK. Inni nie s OK.
Ja jestem OK. Inni nie s OK.
4)
4)
Ja jestem OK. Inni s OK.
Ja jestem OK. Inni s OK.
Postawa „wyj ciowa” dla ka dego cz owieka. Je li osoba pozostanie z tak
Postawa „wyj ciowa” dla ka dego cz owieka. Je li osoba pozostanie z tak
postaw brak jej asertywno ci, boi si wypowiada
asne zdanie, przekazuje
postaw brak jej asertywno ci, boi si wypowiada
asne zdanie, przekazuje
do otoczenia nie mia e nieczytelne komunikaty.
do otoczenia nie mia e ii nieczytelne komunikaty.
Taka postawa pojawia si gdy osoba ma prze wiadczenie, e innym nie
Taka postawa pojawia si ,, gdy osoba ma prze wiadczenie, e innym nie
mo na ufa
e otacza nas manipulacja. Osoba z takim podej cie odsuwa od
mo na ufa ,, e otacza nas manipulacja. Osoba z takim podej cie odsuwa od
siebie ludzi Ci równie szybko si od niej dystansuj
siebie ludzi ii Ci równie szybko si od niej dystansuj ..
Pozornie pozytywne postrzeganie siebie, jednak tworzy dystans do innych ludzi
Pozornie pozytywne postrzeganie siebie, jednak tworzy dystans do innych ludzi
poprzez negatywne ich ocenianie. Osoba o takiej postawie nie s ucha innych, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz