Uniwersytet w Białymstoku - strona 29

Podatek dochodowy- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1470

Podatek dochodowy Kształtowanie się podatku dochodowego 1798/1799 - Anglia - pierwszy podatek dochodowy; pierwotnie miał mieć charakter przejściowy; klasowy - obciążał klasy najbogatsze; pod. cedularny (ang. schedule) - opodatkowany był dochód z konkretnych źródeł przychodów, ustawa ustalała katal...

Podatek od nieruchomości- tabelka

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

Podatek od nieruchomości okres obowiązywania:  od  01-01-2010 do  31-12-2010 Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć: Okres w 2010 r. Od gruntów: - związanych z prowadzeniem dz...

Pojęcie podatku- opracowanie 2

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

PODATEK-podatek jest to przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie pieniężne o charakterze ogólnym, nakładane jednostronnie przez państwo , charakteryzujące się przewłaszczeniem. CECHY PODATKU (Świadczenia): PRZYMUSOWE- ma odróżnić „podatek” jako świadczenie na rzecz państwa czy innego organu...

Pojęcie podatku- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

1. Pojęcie podatku Podatek - jest określonym ustawowo świadczeniem pieniężnym, przymusowym, bezzwrotnym, nieodpłatnym, ponoszonym na rzecz związków publicznych. Jest to definicja doktrynalna, która zawiera podstawowe elementy podatku. Jeżeli dane świadczenie posiada dane elementy to jest podatkiem b...

Pomoc prawna- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

. Instytucja tzw. pomocy prawnej (art. 157 o.p.). Art. 157 op. Osoba wezwana jest obowiązana do osobistego stawiennictwa tylko na obszarze województwa, w którym mieszka lub przebywa. Jeśli postępowanie prowadzi inny organ - z innego województ...

Ponaglenie organu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

. Tzw. ponaglenie organu (art. 141 o.p.). Art. 141 op. W skrócie… Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie ustalonym, służy ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia oraz do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dy...

Postępowanie z podaniem niespełniającym wymogów formalnych- opracowani...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

. Postępowanie z podaniem niespełniającym wymogów formalnych. Art. 169 op. Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni. Poucza także, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozp...

Przypadki wygaśnięcia decyzji z mocy prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

Przypadki wygaśnięcia decyzji z mocy prawa (art. 259 o.p.). Art. 259 op. Moc prawna decyzji może wygasnąć z mocy prawa, w sytuacji kiedy: @ nie dotrzymane zostaną terminy płatności odroczonego podatku/zaległości podatkowej @ nie dot...

Rodzaje decyzji, jakie mogą być wydane po wznowieniu postępowania- opr...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

. Rodzaje decyzji, jakie mogą być wydane po wznowieniu postępowania? Po wznowieniu postępowania mogą być wydane następujące decyzje: @ uchyla w całości lub w części decyzję dotychczasową, jeżeli stwierdzi istnienie przesłanek niezbędnych do wznowienia postępowania, i w tym zakresie orzeka co do is...

Ryczałty podatkowe- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

RYCZAŁTY PODATKOWE: To taka konstrukcja podatkowa w której omija się pewne elementy konstrukcji podatku, pomija się podstawę opodatkowania i stawkę, a w ich miejsce wchodzi kwota np. a) Zryczałtowany podatek dochodowy - karta podatkowa - ...