Uniwersytet w Białymstoku - strona 164

Wotum nieufności w prawie polskim-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

Wotum nieufności w prawie polskim. W polskich rozwiązaniach konstytucyjnych istnieje dodatkowy mechanizm stabilizujący, a mianowicie tzw. procedura konstruktywnego wot...

Zakres działania Trybunału Stanu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Zakres działania Trybunału Stanu. TS działa na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982r, w znowelizowanym kształcie. TS jest odręnym organem władzy sądowniczej, powołany do orzekania czy konkretne czyny wskazanych osó stanowiły naruszenie prawa. Orzeka o odpowiedzialności konstytucyjnej takich podmi...

Zakres kompetencji Trybunału Konstytucyjnego w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1099

Zakres kompetencji Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Polski Trybunał realizuje szereg funkcji, o ujęciu typowym dla współczesnego sądu konstytucyjnego. Wymienić należy: kontrole norm, tzn. orzekanie o zgodności aktów normatywnych (zaw...

Zakres ograniczeń praw jednostki w okresie stanów nadzwyczajnych-oprac...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Zakres ograniczeń praw jednostki w okresie stanów nadzwyczajnych. W czasie stanu wojennego ograniczenie praw i wolności człowieka nie może przyierać charakteru dyskryminacji, a więc nie może yć wyłącznie z powodu rasy, płci , języka, wyznania lu jego raku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz ma...

Zakres przedmiotowy i podmiotowy NIK-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2723

Zakres przedmiotowy i podmiotowy NIK. Kryteria kontrolne. Zakres kontrolnych kompetencji NIK ma w sensie podmiotowy charakter uniwersalny. Obejmuje całokształt działalności organów kontrolnych, a w szczególności wykonanie budżetu państwa oraz realizację ustaw i innych aktów prawnych w zakresie dzia...

Zakres przedmiotowy ustawy-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Zakres przedmiotowy ustawy. Ustawa posiada nieograniczony zakres przedmiotowy co oznacza, że może regulowac wszystkie materie, pod warunkiem zachowania normatywnego charakteru jej postanowień i pozostać w zgodzie z treściami zawartymi w konstytucji i umowach międzynarodowych. Jeśli chodzi o przedmi...

Zasada legalności-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Zasada legalności. Wpis do ewidencji partii politycznych ma dla niej istotne znaczenie art.1 ust.2 ustawy z 27.06.1997r. o partiach politycznych stanowi, że dopiero po jego uzyskaniu partia może korzystać z praw wynikających ...

Zasada podziału władz-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

Zasada podziału władz. Zasada podziału władz nie ma charakteru absolutnego. Jej podstawową treścią jest odrzucenie możliwości skumulowania całej władzy w rękach jednego podmiotu. Zasada ta nigdy nie był rozumiana jako wprowadzająca całkowity zakaz przynależności do rządu (ministrów) pewnych kompete...

Zasada równości wobec prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

Zasada równości wobec prawa. Zasad równości została ogólnie zapisana w Konstytucji. Podstawowe wymiary równości to: w sytuacji prawnej obywateli, w możliwościach wpływania obywateli na proces sprawowania władzy politycznej, w sytuacji ekonomicznej i szansach jej poprawienia. Konstytucja określa...

Zasada równości wyborów-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Zasada równości wyborów. W znaczeniu formalnym zasadę równości sprowadzić można do reguły: jeden człowiek - jeden głos. Oznacza to, że nie może być sytuacji, w której jednemu wyborcy przypadałaby większa liczba głosów niż innym bądź w której jeden wyborca może głosować w imieniu innych. W dzisiejsz...