Uniwersytet w Białymstoku - strona 163

System zabezpieczeń konstytucyjności prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532

System zabezpieczeń konstytucyjności prawa. Nie wystarczy samo proklamowanie w konstytucji zasady jej nadrzędności. Aby stanowiła ona realną podstawe całego systemu prawa musi powstawać zapewnienie zgodności całego prawa z konstytucją. Gwarancje zgodności prawa z konstytucją to ogół rozwiązań i ins...

Systematyka podstawowych praw jednostki w Konstytucji RP-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1218

Systematyka podstawowych praw jednostki w Konstytucji RP. Konstytucja z 1997 r. przyjmuje przedmiotową klasyfikację praw i wolności jednostki. W Konstytucji wyróżniono kolejno: wolności i prawa osobiste, wolności i prawa polityczne oraz wol...

Tryb powoływania Rady Ministrów-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Tryb powoływania Rady Ministrów. Rada Ministrów jest powoływana przez Prezydenta, który zawsze musi liczyć się ze stanowiskiem większości sejmowej. Zanim jednak pojawi się problem powoływania nowej Rady Ministrów, musi dojść do dymisji poprzedniej Rady Ministrów. Przyjęcie dymisji otwiera proces tw...

Trybunał Stanu-skład i sposób działania

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Trybunał Stanu - skład i sposób działania. Odpowiedzialność konstytucyjna jest realizowana przed Trybunałem Stanu jako odrębnym organem władzy sądowniczej. Trybunał Stanu w pełni odpowiada charakterystyce organu władzy sądowniczej, zarówno z uwagi na niezawisłość jego sędziów, jak i ze względu na c...

Umowa międzynarodowa jako źródło prawa RP-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 637

Umowa międzynarodowa jako źródło prawa RP. Konstytucja określając miejsce źródeł prawa międzynarodowego w systemie prawa wyrażnie odniosła się tylko do umów międzynarodowych. Zalicza się je do źródeł prawa powszechnie obowiąz...

Uprawnienia prezydenta w procesie ustawodawczym-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1260

Uprawnienia prezydenta w procesie ustawodawczym. Po zakończeniu postępowania w Senacie Marszałek Sejmu przedstawia uchwaloną ustawę do podpisu Prezydentowi. Podpisywanie ustaw przez głowę państwa należy do rozwiązań tradycyjnych. Podpisanie ustawy określa się mianem

Uprawnienia Senatu w procesie ustawodawczym-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1820

Uprawnienia Senatu w procesie ustawodawczym. Rozpatrzenie ustawy przez Senat jest koniecznym etapem postępowania ustawodawczego, ale trzeba podkreślić, że Senat nie pełni roli równouprawnionego partnera pierwszej izby. Tylko bowiem w odniesieniu do zmiany konstytucji zawsze konieczna jest zgoda Sen...

Ustrój samorządu terytorialnego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Ustrój samorządu terytorialnego. We wszystkich państwach demokratycznych świata współczesnego ustrój władzy lokalnej opiera się na zasadzie dualizmu. Oznacza to, ze tylko część zadań lokalnych jest realizowana przez agendy administracji rządowej bezpośrednio (hierarchicznie) podporządkowanej Radzie...

Uzupełnianie składu Sejmu i Senatu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1582

Uzupełnianie składu Sejmu i Senatu. Problem uzupełnienia składu pojawia się wtedy, jeżeli w trakcie kadencji wygaśnie mandat posła lub senatora. Następuje to w razie odmowy złożenia ślubowania, utraty prawa wybieralności (biernego prawa ...

Weryfikacja wyborów parlamentarnych-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 602

Weryfikacja wyborów parlamentarnych. Konieczną przesłanką ważności wyborów jest ich zgodny z prawem przebieg. Badanie ważności wyborów należy obecnie niepodzielnie do władzy sądowniczej. Procedura tego badania jest rozłożona na dwa stadia: najpierw orzeka się o protestach wyborczych (o ile zostaną ...