Uniwersytet Szczeciński - strona 10

Zadanie o spółce Autotrans i rozwiązanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Zadanie 11.1 Zarząd spółki z o. o. AUTOTRANS świadczącej usługi transportowe, płatnik podatku VAT, w celu pogłębienia kontroli i analizy ponoszonych kosztów postanowił wprowadzić do ewidencji księgowej rachunek kosztów w wariancie kalkulacyjnym. Dlatego z dniem 1 stycznia bieżącego roku obrachunkow...

Zakładowe plany kont

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1092

Zakładowe plany kont Jego zadaniem jest zapewnienie prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem cech działalności danej jednostki oraz potrzeb informacyjnych odbiorców zewnętrznych i wewnętrznyc...

Zakładowy plan konta

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

Zakładowy plan kont Zespół O — Aktywa trwałe 010 Środki trwale A 020 Wartości niematerialne i prawne A 030 Długoterminowe aktywa finansowe A 060 Umorzenie środków trwałych P 070 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych P 083 Środki trwałe w budowie A Zespół l — Środki pieniężne, rachunki...

Pozostałe daniny publiczne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

Pozostałe daniny publiczne Opłata- forma dochodów publicznych, dla której trudno jest znaleźć czytelne kryteria, pozwalające odróżnić ją od innych danin. Pobierana jest za konkretne, bezpośrednie świadczenia ze strony państwa na rzecz podmiotów, które opłatę wnoszą. Opłaty za czynności urzędowe org...

Oznaczanie przewodności wody

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1295

Przewodność elektrolityczna (konduktancja) roztworu wodnego to zdolność do przewodzenia prądu elektrycznego. Zależy od rodzaju rozpuszczonych substancji-natury jonów(ruchliwości), stężenia jonów, temperatury i lepkości roztworu. Przewodność r...

Sprawozdanie: Oznaczenie mętności metodą nefelometryczną

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 308
Wyświetleń: 7714

Oznaczanie mętności metodą nefelometryczną WSTĘP Mętność wody jest to zmniejszenie przezroczystości wody spowodowane obecnością substancji nierozpuszczonych. Jest właściwością optyczną polegającą na rozproszeniu i absorbowaniu części widma promieniowania widzialnego przez cząstki stałe obecne w wod...

Infrastruktura transportu drogowego - Droga transportowa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Krystian Pietrzak
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1610

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU DROGOWEGO Droga transportowa- jest specjalną wydzieloną częścią powierzchni przystosowaną do przewozu osób lub ładunków za pomocą określonego środka transportu.(drogi transportowe często mają charakter wyłącznie umowny) Węzeł transportowy - punkt, w którym przecinają się p...

Infrastruktura transportu kolejowego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Krystian Pietrzak
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1673

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU KOLEJOWEGO PKP PLK SA www.plk-sa.pl Sieć kolejowa- z espół linii kolejowych na danym obszarze powiązanych punktami eksploatacyjnymi wraz z urządzeniami niezbędnymi do realizowania zadań przewozowych Odcinek linii kolejowej - część linii, na którą składają się 2 lub więcej ...

Miejsce Obsługi Podróżnych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Krystian Pietrzak
 • Infrastruktura transportu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1246

Miejsce Obsługi Podróżnych  ( MOP ) to wydzielony w pasie drogowym - poza koroną drogi- teren, wyposażony w miejsca postojowe dla pojazdów oraz w urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb podróżnych. MOP-y w Polsce podzielone są na trzy klasy: MOP klasy I - o funkcji wypoczynkowej: wyposażony w stano...

4 podstawowe rodzaje strategii

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

4 podstawowe rodzaje strategii: Strategia kontroli podaży pieniądza [cel pośredni-wzrost określonego agregatu podaży pieniądza, cel zasadniczy/ostateczny-kontrola inflacji] Bank centralny kształtuje obieg pieniądza tak, aby stabilizować ogólny poziom cen Tradia celów polityki pieniężnej Sterowan...