Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 99

Odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne związane z prowadzeni...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego: Jednym z istotnych zagadnień wchodzących w skład problematyki odpowiedzialności za zobowiązania związane z prowadzeniom gospodarstwa rolnego jest odpowiedzialność za zobowiązania o charakterze publicznopr...

Podatek dochodowy od rolnictwa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

PODATEK DOCHODOWY OD ROLNICTWA Działalność rolnicza - wytwarzanie produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym z własnych upraw albo z hodowli i chowu, również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego ora...

Pojęcie obrotu nieruchomościami-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

POJĘCIE OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI Wyróżnia się obrót powszechny - na podstawie przepisów KC i obrót na podstawie ustaw szczególnych (zwłaszcza zmiana właściciela nieruchomości rolnej stanowiącej własność skarbu Państwa lub w zamian za świ...

Pojęcie, przedmiot i źródła prawa żywnościowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1379

POJĘCIE, PRZEDMIOT I ŹRÓDŁA PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO Pojęcie na gruncie prawa wspólnotowego: Ogół norm prawnych stanowionych przez organy WE, które odnoszą się do bezpieczeństwa żywności, wytwarzania i obrotu żywnością. Cele zasadnicze to: (i) tworzenie podstaw swobodnego przepływu produktów żywnościow...

Pojęcie produktu rolnego, producenta rolnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 455

POJĘCIE PRODUKTU ROLNEGO, PRODUCENTA ROLNEGO W PRAWIE WSPÓLNOTOWYM I W PRAWIE WEWNĘTRZNYM Produkt rolny: - w prawie wspólnotowym: płody ziemi, produkty hodowli i rybołówstwa, a także bezpośrednio z nimi związane produkty pierwszego stopnia przetworzenia (chodzi o ekonomiczny związek między produkte...

Rejestry publiczne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

REJESTRY PUBLICZNE (POJĘCIE, RODZAJE) 1. Kataster nieruchomości 2. Ewidencja gruntów i budynków - jednolity, systematycznie aktualizowany, prowadzony w skali ...

Reprezentacja interesów zawodowych rolników w UE-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

REPREZENTACJA INTERESÓW ZAWODOWYCH ROLNIKÓW W UE Instytucjonalne formy organizacyjno-prawne zrzeszeń rolników w UE to: 1 . Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych prze WE (COPA) pierwsza organizacja, utworzona w 1958. Reprezentacja interesów rolników. 2. Główny Komitet Spółdzielczości Rolnicze...

Rodzaje ubezpieczeń-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1155

RODZAJE UBEZPIECZEŃ Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników. 2 rodzaje: 1. wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie (obejmuje: wypadek przy pracy rolniczej, rolniczą chorobę zawodową, chorobę, urodzenia dziecka, przyjęcie dziecka w wieku do roku na wychowanie) 2. emerytalno - rentowe Art. 9.  Świ...