Pojęcie, przedmiot i źródła prawa żywnościowego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie, przedmiot i źródła prawa żywnościowego-opracowanie - strona 1 Pojęcie, przedmiot i źródła prawa żywnościowego-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

POJĘCIE, PRZEDMIOT I ŹRÓDŁA PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO Pojęcie na gruncie prawa wspólnotowego:
Ogół norm prawnych stanowionych przez organy WE, które odnoszą się do bezpieczeństwa żywności, wytwarzania i obrotu żywnością. Cele zasadnicze to: (i) tworzenie podstaw swobodnego przepływu produktów żywnościowych (ii) zapewnienie najwyższego standardu bezpieczeństwa produktu (ocena ryzyka, zarządzanie ryzykiem oraz komunikacja ryzyka)
Przedmiot: bezpieczeństwo żywności i jakość rynkowa żywności na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i obrotu.
Pojęcie żywności wg Parlamentu Europejskiego i Rady - str. 475
Artykuł rolno - spożywczy - ustawa o jakości handlowej art. rolno - spożywczych z 2000r.
definicja na str. 475 Bezpieczeństwo żywności - ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 2006r. - definicja str. 476
Przedmiotem wspólnotowego prawa żywnościowego jest zasada swobodnego przepływu żywności oraz wyrobów i materiałów stykających się z żywnością na rynku wewnętrznym oraz dążenie do zapewnienia konkurencyjności przemysłu europejskiego i zwiększenie jego perspektyw eksportowych
Zasadniczo przedmiotem prawa żywnościowego nie jest żywność spożywana i przygotowywana w gospodarstwie domowym.
Formuła Cassis de Dijon - reguła kraju pochodzenia towaru - str. 480
OPŻ - Ogólne Prawo Żywnościowe - rozporządzenie WE nr 178/2002
- powołanie Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności
- ustalenie procedur w zakresie bezpieczeństwa żywności
- ustalenie wspólnotowego standardu bezpieczeństwa żywnościowego (4 reguły - str. 481)
- szczególne środki ochrony zdrowia konsumenta:
a. identyfikowalność żywności
b. ścisła współpraca przedsiębiorców ze służbami urzędowej kontroli
c. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności jako superekspert w zakresie zarządzania żywnością
- wprowadzenie definicji żywności
Podstawowe zagadnienia prawa żywnościowego:
1. urzędowa kontrola żywności
2. higiena żywności - środki i warunki niezbędne do kontroli zagrożeń i zapewnienia zdatności do spożycia przez ludzi środków spożywczych, uwzględniając ich zamierzone użycie *HACCP - System Analizy Zagrożeń i Krytycznego Punktu Kontroli 3. znakowanie produktów żywnościowych Znakowanie co do zasady nie może: a. wprowadzać w błąd (co do właściwości itp.; poprzez sugerowanie, że środek ma szczególne właściwości; poprzez przypisywanie środkowi właściwości lub działania, których nie posiada) b. przypisywać co do zasady żadnemu środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania lub leczenia chorób ludzi bądź też odwoływać się do takich właściwości.

(…)

… przeznaczonych do kontaktu z żywnością
6. ustawa o paszach
7. ustawy regulujące strukturę i kompetencje służb urzędowej kontroli żywności, systemy oceny zgodności i normalizację.
Źródła wspólnotowe:
1. Zielona księga Komisji z 1997r. - określa podstawowe cele prawa żywnościowego
2. Biała Księga z 2000r. - kierunki legislacji w zakresie bezpieczeństwa żywności kładące nacisk na ocenę i analizę ryzyka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz