Cechy prawa UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy prawa UE - strona 1 Cechy prawa UE - strona 2

Fragment notatki:

Cechy prawa UE: Działa bezpośrednio w stosunku do wszystkich państw członkowskich i ich obywateli, ma moc wiążącą,
Jest nadrzędne w stosunku do prawa krajów członkowskich. Parlamenty krajów członkowskich nie mogą wydawać ustaw niezgodnych z prawem unii. Ustawy niezgodne z prawem UE staja się nieważne z mocy prawa.
Nie zastępuje prawa krajów członkowskich jako całości. Dotyczy tylko wspólnych problemów, reguluje dziedziny, w których nie było zgodności w przepisach.
Autonomiczność - oznacza niezależność porządku prawnego wspólnot zarówno od prawa wewnętrznego państw członkowskich, jak i w stosunku do prawa międzynarodowego.
Skutkiem pryzmatu prawa wspólnotowego nad prawem krajowym państw członkowskich jest nadrzędność prawa wspólnotowego nad przepisami wewnętrznymi krajów członkowskich stojących w sprzeczności z prawem wspólnotowym.
Bezpośrednie obowiązywanie prawa wspólnotowego oznacza, że jego postanowienia mają pełną moc jednolitą we wszystkich państwach członkowskich, począwszy od momentu wejścia w życie przez cały okres ważności.
Okresy prawodawstwa Wspólnoty Europejskiej dotyczące żywności: Harmonizacja wertykalna (pionowa) - lata 60-te i 70-te. Dyrektywy pionowe dotyczą poszczególnych środków spożywczych np. owoce, miód, kakao i produkty czekoladowe, oleje, tłuszcze jadalne, warzywa)
Harmonizacja horyzontalna (pozioma) - od roku 1985 dotyczą wszystkich środków spożywczych.
Akty prawne poziome: Etykietowanie żywności Urzędowa kontrola artykułów żywnościowych
Higiena artykułów żywnościowych
Dodatki do żywności
Mrożone artykuły żywnościowe
Materiały i przedmioty mające kontakt z żywnością
Artykuły żywnościowe o szczególnym zastosowaniu w żywieniu Skażenia promieniotwórcze
Żywność dla niemowląt i małych dzieci
Polskie prawo żywnościowe Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia - główny akt prawny dotyczący żywności w Polsce.
Określa:
Wymagania w zakresie jakości zdrowotnej
Żywności
Substancji pomagających w przetwarzaniu
Dozwolonych substancji dodatkowych
Innych składników żywności
Warunki produkcji i obrotu oraz wymagania dotyczące:
Właściwej jakości zdrowotnej
Przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i obrotu artykułami
Materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Zasady przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności
ŻYWNOŚĆ (ŚRODEK SPOŻYWCZY) Każda substancja lub środek przetworzony, częściowo przetworzony lub nieprzetworzony, przeznaczony do spożycia przez ludzi, w tym napoje, gumy do żucia, wodę oraz składniki żywności celowo dodawane do żywności w procesie produkcji.


(…)

… do spożycia przez ludzi, w tym napoje, gumy do żucia, wodę oraz składniki żywności celowo dodawane do żywności w procesie produkcji.
Pojęcie to nie obejmuje:
środków żywienia zwierząt i żywych zwierząt, jeżeli nie są wprowadzone do obrotu jako żywność przeznaczona bezpośrednio dla konsumenta
roślin przed zbiorem
produktów leczniczych
kosmetyków
tytoniu i wyrobów tytoniowych
środków odurzających i substancji psychotropowych
zanieczyszczeń
JAKOŚĆ ZDROWOTNA ŻYWNOŚCI:
Ogół cech i kryteriów przy pomocy, których charakteryzuje się żywność pod względem wartości odżywczej, jakości organoleptycznej oraz bezpieczeństwa dla zdrowia konsumenta.
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI:
Ogół warunków, które muszą być spełnione i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością oraz środkami żywienia zwierząt gospodarskich w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka.
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez żywność lub substancje pomagające w jej przetwarzaniu o niewłaściwej jakości zdrowotnej, a w szczególności szkodliwe dla zdrowia, zepsute lub zafałszowane określają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zakazuje się wykorzystywania do żywienia ludzi lub produkcji innych środków spożywczych:
Produktów pochodzących od zwierząt lub ze zwierząt, którym podawano substancje o działaniu hormonalnym
Produktów pochodzących z roślin i ze zwierząt lub od zwierząt, które zwierają pozostałości zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych, a także skażeń promieniotwórczych w ilości przekraczających najwyższe dopuszczalne poziomy.
Napromieniowanie promieniowaniem jonizującym środków spożywczych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz