Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 58

Związek przyczynowy - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY Pojęcie Związek taki powinien istnieć między zdarzeniem, z którym sprzężona została czyjaś odpowiedzialność, a doznaną przez poszkodowanego szkodą. Związek przyczynowy pełni podwójną funkcję: stanowi przesłankę odpowiedzialności odszkodowawczej w sposób pośredni wpływa na wie...

Autonomia - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

Autonomia Kolejną charakterystyczną cechą materialnego prawa karnego skarbo­wego jest jego autonomia wobec powszechnego prawa karnego. Chodzi o autonomię w dwóch powiązanych ze sobą aspektach: po pierwsze, mó­wimy o autonomii karnoskarbowej regulacji normatywnej względem re­gulacji normatywnej pows...

Blankietowa technika legislacyjna - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952

Blankietowa technika legislacyjna Pojęcie przepisów „blankietowych" odnoszone jest najogólniej do prze­pisów, które określając zagrożenie karne, odsyłają jednocześnie w zakresie opisu czynu do innych źródeł prawa. Ustawowy opis czynu zabronionego polega na zakazie naruszenia jakiejś normy niep...

Cechy charakterystyczne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

Cechy charakterystyczne Przedmiot ochrony Chroni inte­res finansowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Wspólnot Europejskich. O charakterze ekonomicznym, a zarazem ponadindywidualnym. Pokrzywdzony jawi się jako organizacja anonimowa. Przestępczość skarbowa ma charakter raczej a...

Grzywna za przestępstwo skarbowe - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483

Czy grzywna za przestępstwo skarbowe może mieć charakter kompensacyjny. Mamy kompensację w znaczeniu węższym i szerszym. W węższym ozna­cza ona naprawienie szkody pokrzywdzonemu. Grzywna orzekana jest na rzecz Skarbu Państwa. Jeśli jednak chodzi o przestępstwa skarbowe, to grzyw­na za te czyny orzek...

Czynny żal - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 721

Czynny żal Okoliczności wyłączające karalność przestępstwa lub wykroczenia skarbowego Ma zabarwienie etyczne i moralne, może bowiem sugerować zmianę w strukturze moralnej człowieka, który zaczyna negatywnie oceniać swoje postępowanie Czyn czło...

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jako środek karny Do 1998r. występowała ona pod nazwą „dobrowolnego poddania się karze”. Nowelizacja zakwalifikowała dobrowolne poddanie się odpowiedzialności do kategorii środków karnych. Jest instytucją, której

Dyrektywy sądowego wymiary kary - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1008

Dyrektywy sądowego wymiary kary w prawie karnym skarbowym To ustawowe wskazania ukierunkowujące sąd - w ramach przy­znanej mu swobody - co do wyboru rodzaju kary i środków karnych oraz ich wysokości na gruncie indywidualnego przypadku. Wyróżn...

Funkcje prawa karnego skarbowego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 637

Funkcje prawa karnego skarbowego Jako historycznie pierwotną w prawie karnym wymienia się funkcję represyjną, zwaną też sprawiedliwościową, ponadto mówi się o funk­cji ochronnej, prewencyjnej (zarówno w aspekcie prewencji ogólnej, jak i szczególnej), gwarancyjnej, wreszcie kompensacyjnej. Funkcja sp...