Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 59

Idealny zbieg przepisów prawa karnego powszechnego i prawa karnego ska...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Idealny zbieg przepisów prawa karnego powszechnego i prawa karnego skarbowego Jeżeli ten sam czyn będący przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa lub wykroczenia określo­nego w przepisach karnych innej ustawy, stosuje się każdy z tych prze­pisów. ...

Interwenient - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

Interwenient Podmiot, który nie będąc podejrzanym lub oskarżonym w procesie karnym skarbowym, zgłosił w tym pro­cesie roszczenie do przedmiotów podlegających przepadkowi osoby fizyczne osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Może wynikać z prawa własności lub innego praw...

Kryteria podziału czynów zabronionych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1757

Kryteria podziału czynów zabronionych na przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (kontrawencjonalizacja czynów) Ustawowy próg Niejako „w poprzek" typu czy­nu jednolitego rodzajowo o identycznych znamionach ogólnych przebie...

Nadzór nad śledztwem i dochodzeniem - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Nadzór nad śledztwem i dochodzeniem w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Organom nad­rzędnym przysługują uprawnienia nadzorcze w odniesieniu do dochodzeń prowadzonych przez finansowe organy postępowania przygotow...

Nadzwyczajne obostrzenie kary w prawie karnym skarbowym

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

Nadzwyczajne obostrzenie kary w prawie karnym skarbowym Przesłanki zastosowania nad­zwyczajnego obostrzenia kary są enumeratywnie wymienione. Jest obligatoryjne, jeżeli sprawca: popełnia umyślnie

Odmiany procesu karnego skarbowego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1162

Odmiany procesu karnego skarbowego - założenia konstrukcyjne postępowań szczególnych. Modelowy przebieg procesu karnego skarbowego w kwestii odpowiedzialności karnej jedynie w od­niesieniu do spraw o przestępstwa skarbowe (postępowan...

Odpowiedzialność posiłkowa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Odpowiedzialność posiłkowa Jej istnienie uzasadniają następujące okoliczności: szerszy niż w powszechnym prawie karnym zakres, w jakim sprawcy czynów skarbowych działają za kogoś innego (czy w interesie kogoś innego), naturalny w tej dziedzinie karnistyki priorytet środków represji ekono­micznej ...

Ogólna charakterystyka przestępstw skarbowych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 686

Ogólna charakterystyka przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami. Prawo celne - regule zasady międzynaro­dowego obrotu towarowego, pobierania z tego tytułu ceł ...

Ogólna charakterystyka przestępstw skarbowych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

Ogólna charakterystyka przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko obowiązkom podatkowym oraz rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność ...

Ogólna charakterystyka przestępstw skarbowych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

Ogólna charakterystyka przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko obrotowi dewizowemu. Prawo odnoszące się do walo­rów zagranicznych (zagranicznych środków płatniczych, złota czy platyny dewizowej). Przepisy dewizowe stanowią wyraz ingerencji władz w interesy finansowe jednostek. Reglam...