Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 57

Prawo cywilne - wyzysk

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1001

WYZYSK Przesłanki Umowa jest wadliwa, gdy spełnione zostaną przesłanki natury obiektywnej subiektywnej Przesłanka obiektywna znajduje wyraz w kwalifikacji dysproporcji świadczeń stron. Dzieje się tak wówczas, gdy jedna strona w zamian za swoje świadczenie przyjmuje lub zastrzega dla siebie albo...

Wzorzec a umowa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

WZORZEC A UMOWA Pierwszeństwo umowy W razie sprzeczności umowy z wzorcem strony są związane umową. Sprzeczność treści wzorca z treścią umowy nie wpływa na ocenę jej ważności. Umowa jest ważna i wywołuje skutki prawne wyrażone w jej treści. Wzorzec również zachowuje swą doniosłość prawną, jednakże ...

Złożenie do depozytu sądowego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

ZŁOŻENIE DO DEPOZYTU SĄDOWEGO Tryb Tryb składania do depozytu regulują przepisy proceduralne. Do depozytu dłużnik może złożyć pieniądze, kosztowności, książeczki oszczędnościowe, dokumenty, a także inne rzeczy. Jeżeli jednak przechowanie ...

Zadatek - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

ZADATEK Pojęcie Zadatek to pewna suma pieniężna lub rzecz dana przy zawarciu umowy. Zadatek to element swoistej czynności prawnej, o charakterze realnym, który wywołuje zespół określonych następstw prawnych. Suma wręczana tytułem zadatku stanowi ...

Zasady i rodzaje odpowiedzialności - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574

ZASADY I RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI Zasady odpowiedzialności Zasady odpowiedzialności- reguły, które decydują, komu należy przypisać odpowiedzialność za zdarzenie powodujące szkodę. Zasady: Winy ryzyka słuszności gwarancyjno- repatriacyjna Zasada winy- opiera się na założeniu, że ten, kto swoi...

Zaskarżenie czynności i jego stosunku - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

ZASKARŻENIE CZYNNOŚCI I JEGO SKUTKI Zaskarżenie czynności Jeżeli zostaną spełnione omówione wyżej przesłanki, wierzyciel może żądać, aby sąd uznał za bezskuteczną względem niego czynność prawną dokonaną przez jego dłużnika. Uprawnienie to wierzyciel może realizować w dwojaki sposób: przez wytocz...

Zmiana stosunków - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

ZMIANA STOSUNKÓW (CLAUSULA REBUS SIC SANTIBUS) Wprowadzenie Zwrot clausula rebus sic santibus- stosowany jest na określenie wszelkich koncepcji lub rozstrzygnięć ustawowych, zmierzających do modyfikowania zobowiązania z uwagi na nieoczekiwane zmiany stosunków społecznych. Zakres stosowania Przep...

Zobowiązania niepodzielne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

ZOBOWIĄZANIA NIEPODZIELNE Pojęcie Wyróżnia się świadczenia: podzielne niepodzielne- po stronie długu lub wierzytelności występuje kilka podmiotów, ich sytuacja prawna kształtuje się wg modelu zobowiązań solidarnych. Świadczenie niepodzielne ustaje gdy jego miejsce zajmuje świadczenie podzielne ...

Zobowiązania podzielne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

ZOBOWIĄZANIA PODZIELNE We wszystkich przypadkach, gdy świadczenie jest podzielne i występuje więcej niż jeden wierzyciel lub dłużnik, wówczas zarówno dług jak i wierzytelność dzielą się na tyle niezależnych od siebie części ilu jest dłużników lub wierzycieli. Jeżeli z okoliczności nie wynika nic in...

Zwłoka wierzyciela - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

ZWŁOKA WIERZYCIELA Przesłanki Wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu: albo uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego faktycznie, a nie tylko słownie świadczenia albo odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione albo oświadcza dłużnikowi, że świa...